Кметът на Добрич издаде заповеди с противоепидемични мерки

Кметът на Добрич издаде заповеди с противоепидемични мерки
Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде две заповеди с противоепидемични мерки, свързани с удължаването на извънредната епидемична обстановка.

З А П О В Е Д


№ 1343


гр. Добрич, 30.09.2020 г.


На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор


Н А Р Е Ж Д А М:


І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:


1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и министерство на здравеопазването Нароки за работа на системата на прудучилищното и училищното образование през учебната 2020-20201 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.


2. Присъственото реализиране на дейностите във висшите училища, се осъществява съгласно изисквания на съответното висше училище при спазване на въведените със Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, като при възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.


3. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра, при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед №РД-01-549/30.09.2020г. на МЗ.


4. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.


5. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед №РД-01-549/30.09.2020 г. на МЗ.


6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-549/30.09.2020г. на МЗ.


7. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед №РД-01-549/30.09.2020г. на МЗ. При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50% и при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед №РД-01-549/30.09.2020г. на МЗ.


8. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед №РД-01-549/30.09.2020г. на МЗ.


9. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед №РД-01-549/30.09.2020г. на МЗ.


10. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.


11. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.


12. Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич да преустановят дейността си.


13. Настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич да става съгласно указания на АСП и МТСП.


14. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г.


ІІ. Отменям моя Заповед № 1193/01.09.2020г.


ІІІ. Настоящата заповед влиза в сила от 01.10.2020 г.


IV. Да се уведомят териториалните органи на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед, които да създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.


ЗА П О В Е Д


№ 1342


гр. Добрич, 30.09.2020 г.


На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с                     Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25.06.2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15.07.2020г. и Решение № 525 на Министерския съвет от 30.07.2020г., Решение № 629 на Министерския съвет от 28 август 2020г., и Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България


НАРЕЖДАМ:


I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.:


1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:


а) Редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към т.1, буква „а“ от Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България;


б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);


в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към т. 1, буква „в“ от Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;


г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;


д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.);


2. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа,


в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигурят по – добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.


       3. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.


      4. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 - 3, прилагат и следните противоепидемични мерки:


а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;


б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;


в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;


г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.


     5. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към т. т.5 от Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България;


     6. Изключение от задължението по т. 5 се допуска за:


а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;


б) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;


в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници;


       г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници.


    7. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.


     8. По смисъла на т. 5 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.


     9.Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).


II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-4 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния харастер.


III. Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.


IV. Ръководителите  на ведомства и администрации, съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.


V. Заповед № 1192 от 01.09.2020 г. се отменя.


VI. Заповедта влиза в сила от 01.10.2020 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+