Три сигнала за опожарени терени в област Добрич са постъпили в ДФ „Земеделие“ от началото на годината

Три сигнала за опожарени терени в област Добрич са постъпили в ДФ „Земеделие“ от началото на годината
От началото на годината в ДФ „Земеделие“ са постъпили три сигнала за опожарени терени в област Добрич.

Паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират както по българското законодателство, така и по европейските Регламенти. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при повторно става от 2000 до 12 000 лв. 


ДФЗ вкарва в „черен списък“ всички опожарени площи. За тези, за които се докаже, че са подпалени умишлено, стопаните ще търпят санкции по схемите и мерките на директните плащания. Всички те са заредени в слой "пожари", който се ползва при заявяването по СЕПП за Кампания 2020 г.  Глобите се налагат в рамките на системата за контрол и по кръстосаното съответствие, които са част от Национален стандарт 6. Когато се установи опожаряване на стърнища от зимни и пролетни култури със слята повърхност (пшеница, ръж, тритикале, овес и ечемик) се отразява нарушение на Национален стандарт 6. Той е част от Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята, съгласно Заповед № РД 09-122/2015 на министъра на земеделието и храните.


Санкциите за неспазване на условията за кръстосано съответствие се изчисляват в проценти. Те се прилагат върху всяко плащане към кандидата по схемите и мерките на директните плащания. Процентът на намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и повторяемостта на установеното неспазване. В случай на неспазване поради небрежност процентът на намалението на плащанията е до 5 %, а в случаите на повторно неспазване - до 15 %. В случай на умишлено неспазване, процентът на намалението е не по-малък от 20 % и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане и може да се прилага в продължение на една или повече календарни години. Изгарянето на стърнища е нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, което е част от изискванията за кръстосано съответствие.


За по-лесно подаване на сигнали за опожарявания и бърза реакция при локализирането им, фонд „Земеделие” създаде електронната поща pojari@dfz.bg. На нея може да се подават сигнали за пожари на земеделски земи на територията на страната. Имейлът е публикуван на видно място на сайта на институцията. При подаване на сигнали по електронната поща е желателно да се описва възможно най-точно местоположението на възникналите пожари. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+