4 181 нарушения са констатирали от Инспекцията по труда в Добрич за първите девет месеца на годината

4 181 нарушения са констатирали от Инспекцията по труда в Добрич за първите девет месеца на годината
За деветте месеца на годината от Дирекцията „Инспекция по труда” в Добрич са извършили 1020 проверки предимно в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, хотели и ресторанти, селско стопанство, строителство на сгради.

При проверките са били установени общо 4181 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са 2008 броя, по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда 2168 броя, 1 брой нарушение на Закон за насърчаване на заетостта и 4 броя по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.


По постъпили сигнали срещу некоректни работодатели служителите са извършили 179 проверки.


За отстраняване на констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки. Във връзка с констатираните нарушения са съставени 363 акта за установяване на административни нарушения. Влезлите в сила наказателни постановления са 474 като сумата на глобите по влезлите в сила наказателни постановления е 1 017 900 лв. Средният размер на глоба е 2 147 лв.       


Ежегодната кампания за контрол на трудовото законодателство по черноморските курорти се е провела и тази година. Извършени са били се множество нощни проверки и проверки в почивните дни. Данните от контролната дейност показват, че нарушенията по разпределението на работното време като цяло – липса на поименни графици за разпределението му в обектите на контрол, липса на утвърдени графици от работодатели за работното време са сред основните нарушения в сезонните обекти. 


От ведомството посочват, че контролът по спазване на трудовото законодателство в дейностите  „Растениевъдство“ и „Стоителство“ остават приоритет за Дирекцията „Инспекция по труда” в Добрич, тъй като те са рискови по отношение на възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+