Добричкият общински съвет прие повторно свое решение, върнато от областния управител

Добричкият общински съвет прие повторно свое решение, върнато от областния управител
Областният управител на Добрич Красимир Кирилов е издал заповед, с която е върнал за повторно за разглеждане решение на Общинския съвет на община Добричка от 24 септември.

Става въпрос за договори за предоставяне на общинска земя, с трайно ползване „пасище, мера”. 


На основание ЗМСМА и Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Добричкият общински съвет дава съгласие да се изменят договорите за отдаване под наем на общинска земя с начин на трайно ползване – пасище, мера, сключени между община Добричка и собственици на пасищни селскостопански животни в частта за срок на действие.


Анексите към договорите за наем да се сключват за срок от  1 стопанска година, считано от 1 октомври 2020 година до 1 октомври 2021 година.


На основание Административно-процесуалния кодекс  с оглед възможността за кандидатстване на животновъдите по мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от Програмата за развитие на селските райони,  Добрички общински съвет допуска предварително изпълнение на решението и възлага на кмета на общината да извърши последващи законови действия, като сключи анекс за удължаване срока на договорите за наем с наемателите съобразно чл. 20а от ЗЗД. 


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+