Информационна кампания „Пази морето – бъди Море“ се проведе в Каварна, Шабла и Балчик

Информационна кампания „Пази морето – бъди Море“ се проведе в Каварна, Шабла и Балчик
В периода от 18 до 22 октомври 2020 г., в изпълнение на „Повишаване на осведомеността по въпроси на околната среда, с участието на рибари, във връзка с опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие, Сдружение "АСОЦИАЦИЯ СПЕКТЪР" проведе информационна кампания „Пази морето – бъди Море“ в градовете Каварна, Шабла и Балчик.

В поредицата събития, проведени в рамките на кампанията се включиха над 180 участника, в това число представители на местния бизнес, хотели, ресторанти и предлагащи туристически продукти, рибари, представители на държавната администрация и обществеността. Предоставена бе информация, свързана с повишаване осведомеността по отношение на морските защитени територии, повишаване знанията относно инвазивните чужди видове /IAS/ и методите за борба с тях, както и възстановяване на морските екосистеми. Инвазивни за определено място са такива видове, които не са естествено разпространени там, а са интродуцирани по един или друг начин и имат тенденцията да се разпространяват до степен да увредят местната екосистема, човешката икономика и здраве.


По време на събитията присъстващите бяха запознати с дейностите по проекта, както и беше направен обзор на проведената изследователска работа по проучването на инвазивните видове в Черно море, и тяхното въздействие върху биоразнообразието там. Обстойно бяха представени отделните видове и тяхното въздействие, като в заключителната част на събитията бяха споделени възможностите за превенция, както и съществуващи добри практики в тази област.


Познаването на разпространението на инвазивните видове улеснява тяхното наблюдение, приемането на ефективни мерки за превенция, ранно откриване и контрол, което от своя страна способства за намаляване на екологичните и икономически щети, които те причиняват.


Основната цел на проект BG14MFOP001-1.006-0003-C03 „Пази морето – бъди Море“ е запазване и превенция на морското и биологично разнообразие, както и възстановяване на видовете и територии/водни площи, експлоатирани от човека. Стойността му е в размер на 301 310,90 лв., безвъзмездно осигурени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. По изпълнение на проектните дейности Сдружение „Асоциация спектър", бенефициент по проекта си партнира с Института по рибни ресурси-Варна и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик". Планирано е проекта да приключи на 27 ноември 2020 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+