Кметът на Добрич издаде заповед с противоепидемични мерки

Кметът на Добрич издаде заповед с противоепидемични мерки
Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед с противоепидемични мерки. Те ще влязат в сила от утре и ще продължат до 12 ноември.

З А П О В Е Д


№ 1547


гр. Добрич, 28.10.2020 г.


На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор, Заповед № РД-01-626/27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България


Н А Р Е Ж Д А М:


Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 29 октомври до 12 ноември:


1. .Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на граждани създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.


2.  В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.


3. Продължава временното преустановяване на работата на клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич.


4. Настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич да става съгласно указания на АСП и МТСП.


Отменям своя Заповед № 1519/26.10.2020г.


Настоящата заповед влиза в сила от 29.10.2020 г.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Емилия Баева, заместник- кмет „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич.


Йордан Йорданов


Кмет на Община Добрич


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+