11 проекта се осъществяват по европейски програми в община Добричка

11 проекта се осъществяват по европейски програми в община Добричка
Информация за изпълнението на действащите договори, сключени по Европейски програми, стойностите им и резултатите от тях, беше представена на днешното редовно заседание на Общинския съвет на Община Добричка.

Проект "Равен шанс за всички деца в община Добричка надгражда проекта на световната банка от предишния програмен период, с който беше построен и оборудван Общностен център в с.Стефаново за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие. Настоящият проект е финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Целта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Срокът за изпълнение на проекта е до 31 декември 2020 година. Общата стойност на проекта е 1 014 876 лв. 


До края на 2020 година на територията на общината се изпълнява и проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания", компонент 2 и 3. Общата цел е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Стойността на проекта е 340 633 лв.


Проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Добричка" предвижда да бъдат извършени строително-монтажни дейности за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в селата Пчелино, Котленци, Бенковски, Фелдфебел Дянково, Победа, Овчарово, Стефан Караджа, Стожер и Черна. Общатата му стойност е 1 166 801 лв.


Проект "Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово" е със срок на изпълнение до 13 май 2023 година,общата му стойност е 164 574 лв.


В община Добричка се осъществяват и трансграничен проект между Хършова и Добричка за съживяване на трансграничния регион, като се стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческата област, в която съществуват две нации. Общата стойност на проекта е 1 477 350 евро. 


Друг трансграничен проект, който се осъществява е "Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничния регион Кълъраш - Добричка". Общата му стойност е 800 216 евро. 


Другите проекти, които се реализират на територията на общината  са "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с. Ведрина", "Обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, с. Опанец и модернизация чрез закупуване на ново кухненско оборудване на Домашен социален патронаж за община Добричка", проект в подкрепа на рисковите групи, финансиран от фонд "Обединени срещу COVID-19", проект по ПУДООС към МОСВ и "Три етноса, три празника, една обща цел: Да бъдем по-добри".


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+