ОИЦ-Добрич проведе две изнесени приемни в Крушари и Тервел

ОИЦ-Добрич проведе две изнесени приемни в Крушари и Тервел
Експертите от Областния информационен център в Добрич проведоха изнесени приемни, с открити щандове в общините Крушари и Тервел.

Всички посетители получиха безплатна информация за актуалните и предстоящи възможности за финансиране по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Преобладаващо интересът беше към подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" и планирана подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 


На 13 ноември приключва по подмярка 21.3 приемът на заявления за подпомагане на микро-, малките или средни предприятия в селскостопанския сектор, както и групи и организации на производителите. Финансовата помощ e в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или еднократна сума в размер на 270 лв. за лице, заето в предприятието. Важно е кандидат предприятията да има установен спад от най-малко 20% на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти за периода март – юни на 2020 г. спрямо периода март – юни на 2019 г. Заявленията се подават  в Областните дирекции на ДФ "Земеделие" по местонахождение на предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице.


По планираната подмярка 6.4.2. ще се подкрепят проекти за повишаване на устойчивостта и процеса на преструктуриране на земеделските стопанства чрез разширяване на дейностите им с неземеделски такива. С проектни предложения ще могат да кандидатстват земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от  2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем. Допустими ще са дейности, насочени към местното занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности), преработка и маркетинг на земеделски продукти в неземеделски, производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали, предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението и други.


Всички посетители получиха информационни материали, изготвени от екипа на ОИЦ - Добрич с подробна информация за възможностите за финансиране.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+