МИГ Балчик – Генерал Тошево ще работи в полза на безработните в двете общини

МИГ Балчик – Генерал Тошево ще работи в полза на безработните в двете общини
Местната инициативна група Балчик – Генерал Тошево представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура за „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от Стратегията за Водено от общностите ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Процедурата е насочена към реализиране на дейности и мярки, които да дадат възможност на търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда да придобият знания и да усвоят подходящи умения, които да им помогнат да се реализират на пазара на труда, по специално на местния трудов пазар на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево. Посредством реализираните мярки се предвижда да се увеличи броя на започналите работа представители на целевите групи, като същевременно се спомогне за задоволяване потребностите на местните работодатели. Подобрените умения и знания на лица от всички възрастови групи, притежаващи различен образователен ценз ще подобри конкурентноспособността им и успешната им интеграция на местния трудов пазар.


 


Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейският социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 186 017,25 лева, като минималният размер на общите допустими разходи  е 97 790 лева.


 


Дейностите, които ще получат подкрепа включват:


Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;


Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;


Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности (КК) 2, 3 и 4;


Наемане на безработни и/или неактивни лица (субсидирана заетост) след преминато обучение – Задължителна дейност;


Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване);


Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.


 


Допустими получатели са:


Община Балчик, Община Генерал Тошево, oрганизации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; работодатели; неправителствени организации; обучителни организации. Предоставянето на обучения за професионална квалификация трябва да се извършва само от лицензирани от НАПОО центрове за професионално обучение, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Балчик-Генерал Тошево и ще осъществяват дейностите по проекта на същата територия на действие. Допустимите получатели на помощта и/или техни законни или упълномощени представители трябва да отговарят на условията за допустимост, съобразно дейставащата актуална към момента на конкретната процедура за подбор нормативна база.


 


Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).


Писмени предложения и коментари  могат да се изпращат  до 26 ноември 2020 г. (включително) на migbgt@abv.bg. Те трябва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+