Приеха Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Добрич в търговските дружества

Приеха Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Добрич в търговските дружества
На провело се днес заседание на Общинския съвет на Добрич съветниците приеха Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

В Община Добрич е постъпило предложение от Ръководителя на звено „Вътрешен одит“ с препоръки към ръководството на общината за изменение на наредбата в частта относно правилата за определяне възнагражденията на управителите на общинските търговски дружества. 


В община Добрич е била назначена комисия от общински съветници и представители на общинската администрация, която да извърши преглед и анализ на сега действащите текстове от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ на Община Добрич и да изработи проект на предложение за изменение на общинската наредба ако е необходимо.


Комисията е предложила да се изработи проект за изцяло нова наредба, тъй като промените, които се налага да се направят са важни и многобройни. От предложения проект на нормативен акт отпадат текстове, които са остарели, или противоречат на закона и се добавят нови такива, регламентиращи отношения, които не са уредени със закона. Създават се и нови норми, които са необходими да се въведат във връзка с прилагането на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му, както и с новите изменения в Закона за лечебните заведения, които касаят реда за избор на управителни и контролни органи на общинските търговски дружества – лечебни заведения.


Проектът за наредбата, който беше приет днес, е напълно съобразен с европейското и националното законодателство. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+