Общинският съвет на община Добричка ще заседава днес

Общинският съвет на община Добричка ще заседава днес
Редовно заседание на Добричкия общински съвет ще се проведе днес (26 ноември), от 10 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 9 точки.

В рамките на заседанието съветниците ще вземат решение във връзка с кандидатстване във втори прием с проект, в процедура на МИГ – Добричка, по подмярка „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони.


Ще бъде гласувано изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 


В дневния ред са включени още докладни записки относно актуализацията на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и отдаване под наем на поземлен имот в с. Дебрене и предложение за прекратяване на съсобственост на имот в с. Одринци. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+