Производителите на плодове и зеленчуци получават съобщение за доказване на обвързаната подкрепа

Производителите на плодове и зеленчуци получават съобщение за доказване на обвързаната подкрепа
Целта е да са информирани, че трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената от тях продукция

Всички земеделски производители, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство за Кампания 2020 г., които са подали в заявлението си коректно мобилен телефон за контакти, са получили кратко съобщение, информират от Държавния фонд "Земеделие". По този начин те са информирани, че трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената от тях продукция. Съобщението е изпратено до стопаните от телефонен номер 180-080.


Предприетата от ръководството на ДФ „Земеделие” практика да се изпращат на земеделските производители кратки съобщения, цели те да бъдат своевременно информирани за периоди на прием на документи по съответни схеми и мерки, които администрира фонда.


От Държавния фонд "Земеделие" припомнят, че от 1 до 31 декември 2020 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции на ДФЗ се доказва реализацията на произведена продукция, чрез подаване на декларация и електронен опис по схеми СП основна група, СП сливи и десертно грозде, СЗ–ДККП, СЗ пипер, СЗ-МЗДП и СЗо. Градинарите и овощарите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване. Попълненият опис по образец се подава на електронен и на хартиен носител, придружен от копия на описаните документи.


Във връзка с усложнената епидемична обстановка, ДФЗ предоставя възможност на кандидатите по схемите за обвързано подпомагане да изпратят опис по образец по електронен път чрез изпращане на имейл до съответната ОД на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата(за физически лица) и адрес на управление на кандидата(за ЕТ и юридическите лица) не по късно от 23 декември 2020 г. Контактите на областните дирекции са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“. Всеки един имейл е необходимо да съдържа попълнен електронен опис на предоставяните документи изтеглен от сайта на ДФ „Земеделие“ и фото копия на документите или сканирани копия в различни формати на файловете (за предпочитане PDF). Големината на прикачените файлове ведно с описания електронен опис не трябва да надхвърля 12 МВ. В случай, че файловете са по-големи от 12 МВ, то е необходимо кандидата да ги изпрати с повече от един имейл.


След получаване на електронният опис и импортирането му в ИСАК, служител от съответната ОПСМП ще се свърже с кандидата да се яви в съответната областна дирекция да завери с подпис въведените данни и приложените документи, доказващи реализация на продукцията и за подписване на декларацията по чл. 32, ал. 1 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. – което се явява последен етап от процедурата по прием.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+