Възможностите за развитие на регионите през бъдещия програмен период представиха от ОИЦ - Добрич

Възможностите за развитие на регионите през бъдещия програмен период представиха от ОИЦ - Добрич
Екипът на Областния информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) проведе онлайн информационна среща, посветена на прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Геновева Друмева, управител на ОИЦ – Добрич, представи същността на новия интегриран подход, структурата на програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027, какво представлява инструмента „Интегрираните териториални инвестиции” и как чрез концепции изготвени в партньорство ще се разгърне бъдещия потенциал на развитие на регионите през бъдещия програмен период.


По Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027ще се прилага интегриран териториален подход, насърчаващ партньорствотомежду различни действащи лица на местно нивоза ефективното използване и развитие на потенциала на дадения регион. При този подход ще се подкрепят инициативите, които са насочени към разрешавани не общи проблеми и нужди, които носят полза общо за партньорите и за региона, а не отделни мерки или отделни проекти за всяка от отделните заинтересовани страни.Партньорствата могат да бъдат най-разнообразни:както между местните власти и други заинтересовани страни - представители на бизнеса, гражданското общество, научната общност; така имежду самите публични институции - общини, областни администрации. 


Чрез два основни приоритета ПРР 2021-2027ще прилага интегрирания териториален подход на развитие. По Приоритет 1 ще се финансират десетте най-големи общини в страната, а останалите 40 – по Приоритет 2, където попада и община град Добрич, ще се прилагаинструмента Интегрираните териториални инвестиции. Регионите от ниво 2 в България ще бъдат подпомагани чрез прилагане на концепции на ИТИ с комбинираното финансиране на различни програми, финансови инструменти и други източници на финансиране.  


Чрез концепциите за ИТИ в област Добрич ще се подкрепят проекти, включени в концепции, които отговарят на целите и приоритетите на идентифицирани в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. Всяка концепция на ИТИ трябва да включва комбинация от минимум два взаимосвързани и допълващи се проекта, насочени към територии с общи характеристики и/или потенциали за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки. Концепцията следва да бъде разработена и изпълнявана в партньорство, което включва миниум трима и максимум 10партньори.


Наличието на обществена подкрепа за концепциите е задължително изискване, за това е от изключителна важност местната общественост да е активна и ангажирана в процеса на разработване и изпълнение на концепциите за ИТИ. 


В края на информационната среща бяха представени и конкретни примери на концепция за ИТИ в широко партньорство между публични институции, частни предприемачи, неправителствени организации и университети.


Екипът на Областен информационен център – Добрич остава на разположение за предоставяне на допълнителна информация относно новия регионален подход. Презентацията от срещата може да бъде намерена на фейсбук страницата на центъра.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+