Постъпилите приходи от наеми на общински терени и обекти в община Добрич са 839 608 лева

Постъпилите приходи от наеми на общински терени и обекти в община Добрич са 839 608 лева
40 договора за отдаване под наем на общински обекти и терени са сключени през 2020 година в община Добрич, като общо постъпилите приходи от са 839 608 лева.

Това стана ясно от отчета за за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, който беше приет на редовно заседание на Общинския съвет днес. 


През 2020 година в община Добрич са съставени общо 50 акта за общинска собственост, от които 45 са за имоти - частна общинска собственост и 5 - за имоти - публична общинска собственост.


Сключените договори за отдаване под наем на общински терени и обекти са 40, като общо постъпилите приходи от наем са 839 608 лева без ДДС. От имущество са 441 165 лева, от рекламни площи – 162 317 лева и от общински терени – 236 126 лева. 


Сключените договори за полски пътища през 2020 година са 14, като постъпилите приходи от наем на полски пътища към 31 декември са 2 256 лева, тези пасища и мери са в размер на 140,00 лева. Постъпилите приходи от наем на земеделски земи – лозя, са 5 858 лева. 


В периода от 1 януари до 31 декември 2020 година са преведени наеми в размер на 1 044 449 лева и лихви – 1645 лева. 


Община Добрич е провела 4 търга за продажба на урегулирани поземлени имоти и учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост. Сключени са 5 договора за продажба на урегулирани поземлени имоти, като реализираните приходи са в размер на 492 296,00 лева и 5 договора за продажба на земеделска земя за сумата от 55 499,00 лева.


Сключени са 2 договора за придобиване право на собственост при наличие право на строеж. Реализираните приходи са в размер на 151 030,00 лева.


Прекратена е собствеността на 23 имота, като реализираните приходи са в размер на 74 083,50 лева.


Общо постъпилите приходи от продажба на земя, в т.ч. прекратяване на съсобственост са в размер на  772 908,50 лева.   Сключени са 14 договора за продажба на апартаменти на правоимащи от общинския жилищен фонд. Постъпилите приходи са в размер на 510 150,00 лева.


През 2020 г. от Общинския съвет са взети пет решения, свързани с концесионната дейност. Предвидените приходи бяха в размер на 229 200 лева, като събраните са 159 027 лева. Неизпълнението се дължи на неплащане или забава на плащания на част от дължимите суми от страна на концесионерите.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+