Приеха бюджета на община Генерал Тошево за 2021 година

Приеха бюджета на община Генерал Тошево за 2021 година
На редовно заседание на Общинския съвет беше приет Бюджет 2021 на Община Генерал Тошево. Той беше подкрепен с 10 гласа „за“, а 7 гласуваха „въздържал се“.


Запазва се тенденцията финансовият документ да има социален профил и да гарантира надграждане във всички секторни политики в дългосрочен план на общината.


Общата бюджетна рамка е в размер на 17 940 399 лв. Планираните приходи за делегирани от държавата дейности възлизат на 9 303 784 лв. От тях: обща субсидия в размер на 8 480 891 лв.; собствени приходи на звена на делегиран бюджет в размер на 95 102 лв. и преходен остатък от 2020 г. в размер на 727 791 лв. Приходите за местни дейности са в размер на 8 636 615 лв.


Капиталовата програма на Община Генерал Тошево за 2021 г. е в размер на 8 673 824 лв. Близо 6 200 000 лева от тях са външно финансиране, с които ще се обезпечат строителните дейности по четири стратегически обекта в рамките на настоящата година. Два от тях се осъществяват по Програма за Развитие на селските райони 2014-2020. Това са проектите за рехабилитация на част от водопроводната мрежа в три населени места и реконструкцията на част от уличната мрежа. Чрез МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ се финансира обновяването на бившата гранична застава в посетителски и туристически център, а по Програма „Черноморски басейн“ ще се извърши пълен ремонт на НЧ „Дора Габе-1940“ в село Дъбовик.


Ключови приоритети в Капиталовата програма от собствени средства и тази година ще бъдат обекти от базовата инфраструктура на територията на общината. Тя  включва асфалтиране на 10 улици в общината, инвестиции в най-компрометираните части от водопреносната мрежа, както и изграждане на две нови улици и канализация. Продължава политиката на Общинското ръководство за разширяване на газопреносната мрежа в града, отново чрез апортиране на вноска от 100 000 лева в „Добруджа газ“ АД. Във финансова рамка са заложени средства за съфинансиране на проект по „Красива България“, чрез който ще се изгради нов траурен дом в двора на гробищния парк. Като сериозно вложение се очертава и закупуването на каналопочистващ камион и товарен автомобил за извозване на строителни отпадъци, които ще се използват за нуждите на живущите в цялата община. Запазва се политиката на активно подпомагане на читалищата, спортните клубове и социално значимите дейности.


Бюджет 2021 е в синхрон с приоритетите на Програмата за управление на Община Генерал Тошево за 2019 - 2023 година, Общинския план за развитие, както и Стратегическите цели за 2021 година. В него са включени и голяма част от направените предложения от кметовете по селата и местната общност.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+