КНСБ: Възнагражденията на медицинските специалисти в Добрич са едни от най-високите в страната

КНСБ: Възнагражденията на медицинските специалисти в Добрич са едни от най-високите в страната
РС на КНСБ Добрич представи синдикалния прочит на проектобюджет 2021 на община Добрич и какво, синдикатът, в рамките на този бюджет, е договорил за синдикалните членове на КНСБ от бюджетните дейности.

Разчетът беше представен от областният координатор на организацията Ивелина Василева. 


От синдикалната организация са формулирали и писмено искане до кмета на общината за увеличение доходите на заетите. 


„Преди да бъде изготвен проекта за бюджет бяха проведени преговори за колективно трудово договаряне на общинско ниво.  Като партньор на общината сме удовлетворени от факта, че исканията ни към Бюджет 2021 и постигнатите договорености по отношение доходите на заетите, са заложени в проекта на бюджет на общината” - заяви Ивелина Василева.  


Финансовата рамка на проекта за бюджет на община Добрич е около 85 милиона лева, с над 8 милиона лева повече от миналогодишната. Част от бюджета са средствата от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности. За тях общината получава средства, определени чрез единните разходни стандарти, в размер на близо 50 милиона лева.


Василева представи по функции как са разпределени тези средства  и какво са договорили от КНСБ по отношение на доходите на заетите в съответните дейности лица. 


 По функция „Общи държавни служби” размерът на държавната субсидия е около 3 милиона лева. Увеличените средства дават възможност за ръст в заплатите на служителите в общинската администрация средно с 20%. Това увеличение се извършва на основа на проведено оценяване на годишното изпълнение на длъжността. 


Във функция „Образование“ размерът на държавната субсидия е 35,5 млн. лв., с 4 млн. лв. повече от предходната година. Стандартите за финансиране на Детските градини са завишени средно с 14%, а тези за неспециализирани училища, професионални гимназии, специални училища, ЦПЛР, ЦСОП и др. – средно с 13%. Образователните институции, на територията на община Добрич прилагат системата на делегирани бюджети. В проектите на бюджети на всички Детски градини от град Добрич е заложено увеличение със 16,1% на основните работни заплати за педагогическия персонал, в училищата – с 15% до 17,73%. В 76% от образователните институции на територията на община Добрич увеличението на основните работни заплати на педагогическите специалисти е повече от 15%. За непедагогическия персонал, зает в системата на детските градини и средното образование в град Добрич, заложеното увеличение на основните работни заплати е от 10% до 14%.


„Факт е, че в областта на средното образование за трета поредна година се постигнаха значителни резултати по отношение доходите, което КНСБ отчита като голям успех” -  посочи Василева. 


 


Във функция „Здравеопазване“ планираните средства в проектобюджета са в размер на 4 млн. лв., от които държавната субсидия е 3,7 млн. лв., като увеличението спрямо 2020 година е 700 000 лв. Ръстът на ЕРС за дейност „Здравни кабинети в училища и ДГ“ е средно с 20%, а за Детските ясли - 22%. „През механизма на колективното трудово договаряне на общинско ниво договорихме увеличение на основните работни заплати с 22% за всички заети във функцията, с което се постигат нива на заплащане за медицинските сестри от здравните кабинети – 1 100 лв., а в Детските ясли – 1 220 лв. Тези възнаграждения по наши данни са едни от най-високите в страната”, каза още Василева.


Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ общият размер на държавната субсидия е около 5,3 млн. лв., или с почти 1 млн. лв. повече от 2020 година. Стандартите са увеличени диферецирано  -  за специализираните институции за предоставяне на социални услуги – с 15%, а за социалните услуги, предоставяни в общността – дневна грижа – с 15% и резидентна грижа – с 25%.


„Увеличението на стандартите даде възможност да договорим с общината ръст на основните работни заплати от 1.1.21 г. по категории персонал, в десетте социални услуги - за специалистите – от 15% до 37%, с което се достигат нива на заплатите от 822 до 1 206 лв., за останалия персонал – от МРЗ до 30% увеличение на основните работни заплати и достигнати от 650 до 959 лева” – посочи областният координатор на КНСБ. 


Във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ общият размер на държавната субсидия е 2 млн. лв., или с около 170 000 лв. повече от 2020 г. Увеличените средства дават възможност за ръст на основните работни заплати на заетите в Регионалната библиотека средно с 15%, на база годишна атестация, като се достигат нива на заплащане от 820 до 950 лв.


В проекта на бюджет за 2021 г., община Добрич планира местни приходи от около 30 млн. лв., с 500 000 лв. повече от предходната година. Държавната субсидия за местни дейности е общо 6 млн. лв., или около 1 млн. лв. повече от 2020 г.


В планираните разходи за 12-те местни дейности на община Добрич, в които КНСБ има синдикални организации, е заложено достигане на минимална работна заплата за страната. Това, което е договорено е 10% увеличение на основните работни заплати на останалия персонал. Това увеличение ще осигури нива на заплащане в местните дейности на община Добрич, както следва:


• В сферата на културата - основните работни заплати са от 740 до 850 лв.


• В социалните услуги – основните работни заплати за специалистите са от 820 до 950 лв. и на др. персонал – от 680 до 730 лв.


• В Общинските предприятия – по-голямата част от персонала работи на МРЗ, основните работни заплати са от МРЗ до 860 лв.


„Различното тази година е, че общината разчита бюджетната рамка за период изпълнен с неизвестни, като най-голямата неизвестност е как пандемията и кризата ще се отразят на събираемостта на местните приходи” - посочи още Ивелина Василева. По думите й РС на КНСБ анализира изпълнението на бюджета на общината на всяко 3-месечие и в зависимост от това как се изпълнява приходната част, ще бъдат инициирани преговори за увеличение на заплатите в местните дейности. 


„Оттук нататък, в условията на бързо разрастваща се световна икономическа криза, продиктувана от пандемията COVID-19, вероятно ще бъдем поставени пред необходимостта да договаряме извънредни клаузи с временно действие, може би ще ни се наложи да вземаме тежки решения, но основно ще се стремим да постигаме справедлив баланс, гарантиращ на първо място защита на работните места и доходите на нашите синдикални членове”, каза в заключение областният координатор на КБСБ Ивелина Василева. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+