До 200 лева глоба за шум в часовете за почивка в Добрич

До 200 лева глоба за шум в часовете за почивка в Добрич
Общинските съветници приеха изменения на Наредбата за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община Добрич.

Заместник-кметът Пенчо Керванов посочи, че отмяната на досегашната наредба и замяната й с нова е продиктувана от промените в действащото законодателство. 


„Целите, които поставя тази наредба е постигане на съответствие и избягване на противоречия с императивните законови норми, както и опазване на общинската собственост, поддържане и опазване на околната среда на територията на Община Добрич, както и осигуряване на спокойствие на гражданите и гостите на града” - сподели той.   


Инж. Керванов запозна съветниците с измененията, които се предлагат. 


"В глава „Опазване на обществения ред” се премахва точка относно ползване на звукови сигнали на моторни превозни средства на тържества, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите. Този текст се отменя, тъй като всички тези неща са регламентирани в Закона за движение по пътищата, както и Закона за защита от шума.  Член 17 се разширява и добива следния вид: „Забранява се отварянето и влизането в подземни и надземни инсталационни колекторите, както и отварянето на тротоарни и улични шахти без писмено разрешение на стопанисващите ги лица”. При отварянето на капаците от оторизирани за това лица, те са длъжни да ги обезопасят” – заяви Пенчо Керванов. 


Промяна има и в частта от наредбата за почистване и опазване на околната среда. Тя касае отглеждането на стопански животни, като тук се включва пчеларството. 


„Следващата промяна е в глава шеста  - „Осигуряване на обществения ред и спокойствието на  гражданите в жилищни сгради, като чл. 30, ал.1  добива следният вид: „За опазване на реда и спокойствието на гражданите за времето от 21:00 до 8:00 часа и от 14 до 16 часа се забранява извършването на шум, предизвикан от домашна дейност, използване на музикални инструменти, включително озвучителна апаратура, провеждане на шумни събирания, празненства, пеене, викане и шумен говор” – каза още той. 


Забранява се още повреждането на и унищожаването на пътни, тротоарни и площадни настилки, алейната мрежа, озеленени площи, детски площадки, декоративни пешеходни плочници, както и на всички останали елементи на градската инфраструктура.  При нарушаване на разпоредбите на виновните лица се налага глоба в размер на от 50 до 200 лева.


Общинският съветник арх. Емилия Добрева направи предложение глобата за увреждане на инфраструктурата да стане от 100 до 300 лева. 


Според Михаел Игнатов предложенията за промени са добре обмислени и законосъобразни. 


„В противен случай предложенията, които са направени от колеги и граждани, биха били незаконосъобразни. Искам да поздравя инж. Керванов за работата, която е свършил, тъй като считам, че приемането на тази наредба е от изключителна важност. За мен действително почти от всички страни са огледани нещата, включени са норми, които точно съответстват на закона. Това е нашата работа като съветници главно да урегулираме обществените отношения в широк кръг и вярваме, че гражданите ще се съобразят и ще ги спазват”, заяви той. 


Зорница Михайлова също сподели, че проектът изцяло съответства на законите. 


„Видях становището на администрацията по отношение на всички предложения, направени от граждани и политически партии и считам, че възприетите предложения напълно съответстват на закона. Благодаря на администрацията на инж. Керванов за това, че е възприел предложения от местната коалиция ГЕРБ/ СДС за въвеждане на забрана да се отварят тротоарни шахти без разрешение и да се обезопасят. Виждате в днешно време, особено в София всички сме свидетели на ситуацията с починалото момче. Така ще се опази живота и здравето на хората” - каза още тя. 


Иво Пенчев предаде думите на представителите на строителния бранш, които са били силно притеснени от ограничение на дейността си, че така формулирана наредбата е в унисон техните искания.   


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+