Община Добрич напомня, че до 2022 година трябва да се съставят паспорти на сградите

Община Добрич напомня, че до 2022 година трябва да се съставят паспорти на сградите
До 2022 година всяка сграда или строеж – държавна, общинска или частна собственост, трябва да се сдобие с технически паспорт. Това напомниха от общинската администрация.

Паспорти се съставят на сгради, които са въведени в експлоатация преди 2007 година, строежи, които се използват, независимо от това, дали са изпълнени изискванията за въвеждането им в експлоатация към датата на завършването им и незавършени постройки, за които разрешението за строеж е изгубило действието си по смисъла на Закона за устройство на територията.


За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики и оценка на строежа с Доклад за резултатите от обследването.


Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение за строителен надзор или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа.


Обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите, редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на техническите паспорти са подробно описани в Наредба №5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+