Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021-2027 г. с публично обсъждане до 28 март

Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021-2027 г. с публично обсъждане до 28 март
Проектът на Плана за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г. (ПИРО) е публикуван на сайта на Община Добричка за публично обсъждане.

В рамките на месец – до 28 март, могат да се депозират становища, предложения за изменение, допълнения. Предложенията се предоставят на електронната поща на Община Добричка - obshtina@dobrichka.bg, или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, стая 105.


Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г. [ПИРО] е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика на Общината. Времевият хоризонт на ПИРО е седемгодишен – от 2021 до 2027 г., и съвпада с периода на действие на стратегическите документи от по-високо ниво в системата на регионалното развитие.


Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г. е изготвен в съответствие с изводите на изготвения анализ на социално-икономическото развитие на Общината.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+