Дирекция “Бюро по труда”- Добрич предлага програми и насърчителни мерки за заетост и обучение

Дирекция “Бюро по труда”- Добрич предлага програми и насърчителни мерки за заетост и обучение
Дирекция “Бюро по труда”- Добрич уведомява работодателите от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април.

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:


•безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 6245 лв.;


•за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 4143 лв.;


•за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 4116 лв.;


•безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 21 453 лв.;


•безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства -6 664  лв.;


•безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 4 259 лв.;


•безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 7 357  лв.;


•за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 5 229 лв.;


•безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 893 лв.;


•безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 188 лв.;


Pаботодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 25 март до 2 април, включително.


Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа: 


•безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 892  лв.;


Програми за обучение и заетост:


•Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства – 7 930 лв.;


Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства – 3 875 лв.;


Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:Дирекция “Бюро по труда”   - Добрич, както и на тел. 058/602631; 0879006467; 0899825417 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+