„Изправи се! Мутри вън!” – Добрич предлага решения за подкрепа на малкия и среден бизнес

„Изправи се! Мутри вън!” – Добрич предлага решения за подкрепа на малкия и среден бизнес
Според водача на листата на коалиция „Изправи се! Мутри вън!” в Добрич инж. Стоянка Кескинова мерките, които са предприети за преодоляване на икономическата криза в момента, са недостатъчни. Затова тя и екипът й поемат ангажимент за решения в подкрепа на малкия и среден бизнес.

Ето част от тях:


Приемане на нова Стратегия за МСП, насочена към подкрепа на дейността им и облекчаване на изискванията към тях.


Подкрепа на бизнеса за безапелационно и безусловно нарастване на доходите, в т.ч. и чрез програми за подкрепа на стартъпи, иновативни компании, “зелена“ индустрия, малък и семеен бизнес.


Покриване на фиксираните разходи на предприятията (наеми, режийни разходи, заплати, осигуровки, амортизации и др.) при спад на продажбите, в съответствие с добрите европейски практики за подкрепа на бизнеса в условията на пандемия.


Разработване на публични схеми за финансиране на малките и средни предприятия чрез използване ресурса и възможностите на Българската банка за развитие и Плана за възстановяване и устойчивост.


Въвеждане на задължение на публичните администрации да изплащат фактурите за доставки и услуги от бизнеса в рамките на 30 дни.


Нормативни промени, насочени към ускоряване на процедурата по несъстоятелност и ликвидация.


Гарантиране правата на собственост и несъстоятелност чрез законово ограничение на възможността да се обявява несъстоятелност със задна дата.


Въвеждане на електронни процедури по закриване на фирми без дейност.


Намаляване на административната тежест, включително отмяна на част от разрешителните режими и замяната им с уведомителни.


Чувствително намаляване на лицензионните режими в съответствие с европейските практики за възпиране на ненужната бюрокрация.


Промени в ЗОП, които да улеснят достъпа на средни и малки фирми до обществени поръчки, електронно обявяване и отчитане на всички обществени поръчки, опростяване на изискванията за спиране манипулирането на търговете.


Въвеждане на отговорност от съответния държавен/общински служител, чието действие или бездействие, волно или неволно, е станало причина за издаване на актове, постановления и др. срещу държавата/общината;


Премахване на задължителното сключване на договори за трудова медицина за малките фирми в сектора на услугите.


Решения за достойни доходи и пенсии 


Прилагане на пакет от икономически мерки за чувствително повишаване на разполагаемите доходи. Въвеждане на минимална почасова ставка с цел постигане на минимален доход от 1250 лв. на месец в рамките на мандата и осигуряване на условия средната заплата да е над 2000 лв. месечно при запазване на фискалната стабилност.


Преизчисляване на пенсиите спрямо осигурителния доход към 2016 г. и ежегодното им увеличаване до постигане на минимална пенсия над 500 лв. до края на мандата.


Възстановяване и развитие на пенсионен модел, стимулиращ работещите да се осигуряват върху реалните си доходи.


Подкрепа и развитие на частните пенсионни фондове, включително на тези от „Втория стълб” и осигуряване на пълна прозрачност и обществен контрол над управлението им.


Решения за облекчаване на данъчната тежест за гражданите и бизнеса 


Запазване на съществуващия данъчен модел.


Запазване на данъчната ставка от 10% върху доходите над необлагаемия минимум и въвеждане на необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата.


Премахване на режима на облагане на едноличните търговци с данъчна ставка от 15% и приравняване на размера на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец на 10%.


Повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 200 000 лв. и запазване на доброволната регистрация по ДДС като облекчение за микро- и малкия бизнес.


Намаляване със 75% на патентния данък до възстановяване на икономиката от пандемията.


Временно освобождаване от някои данъци на сектори и производства, като подкрепяща мярка в условията на пандемията.


Намаляване на данъчната тежест в частта, касаеща  данъка върху застрахователни премии и данъка върху доходите от лихви и срочни банкови депозити.


Въвеждане на нулева данъчна ставка за корпоративния данък върху дела на реинвестираната в България печалба.


Придържане към най-ниски акцизни ставки определени в нормативните актове на Европейския съюз.


Подробна законова уредба за справедливо определяне размера на държавните и общински такси, съгласно която стойността на всяка такса се определя само въз основа на разходите за нейното осъществяване.


Въвеждане на такса върху сделките с луксозни стоки.


Премахване на данък уикенд. 


В заключение инж. Кескинова сподели, че от тяхна страна няма да има ревизионно забавяне към фирмите, който вече са одобрени по единствените мерки 60/40 и 80/20.


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+