905 лица са предадени на съд през изминалата година, 796 са осъдени с влязла в сила присъда

905 лица са предадени на съд през изминалата година, 796 са осъдени с влязла в сила присъда
Окръжната прокуратура в Добрич отчита спад в броя на наблюдаваните и новообразуваните производства през 2020 г.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура Радослав Бухчев подчерта, че „за намаляване броя на извършените престъпления в областта неоспорима роля изиграха провежданите от полицията в координация с прокуратурата специализирани полицейски операции“.


4409 е броят на преписките, по които прокурорите в региона са работили през миналата година, като 98,14 % от тях са решени. Устойчива е тенденцията за много висок процент на приключване на преписки в края на отчетния период.


През 2020 г. прокурорите в съдебния район на Окръжната прокуратура в Добрич са наблюдавали 4420 досъдебни производства. Новообразуваните дела са 2039. Магистратите в областта са работили по 633 бързи производства.


В съда са внесени 859 прокурорски акта, от които 320 са обвинителни актове, 413 са предложения за споразумения и 126 са предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК.


През 2020 г. на съд са предадени 905 лица. 796 лица са осъдени с влязла в сила присъда.


Окръжната  прокуратура в Добрич отчете и спад в престъпленията против личността, намаляване на досъдебните производства за престъпления против собствеността и стопанството, лек спад при документните престъпления и престъпленията против реда и общественото спокойствие. От друг страна се отчита ръст в броя на общоопасните престъпления – 735 (717 за 2019 г.) и престъпленията против дейността на държавните органи и обществените организации – 73 (за 2019 г. те са 45).


 


Налице е тенденция към намаляване броя на наблюдаваните досъдебни производства, свързани с незаконен трафик на хора, както и на тези, свързани с държането и разпространението на наркотични вещества.


 


През 2020 г. в Добричкия съдебен район са били наблюдавани 50 досъдебни производства, свързани с т.н. корупционни престъпления и 59, касаещи извършени данъчни престъпления. Делът на решените дела от тези категории е устойчив.


 


През миналата година прокурорите от Окръжна прокуратура-Добрич са внесли в Окръжен съд-Добрич 28 граждански иска, като 18 от тях са за прекратяване на търговски дружества, а 10 за поставяне под пълно запрещение.


 


Административният ръководител на Окръжна прокуратура-Добрич Радослав Бухчев подчерта, че и през 2021 г. ще продължи съвместната работа на прокуратурата и органите на МВР в насока противодействие и намаляване на битовата престъпност и посегателствата срещу възрастни хора, разкриване и разследване на престъпна дейност с предмет наркотични вещества, противодействие на престъпленията по транспорта, както и на тези, свързани с тежката престъпност, корупцията, изпирането на пари, злоупотреби с фондове и имущество на ЕС, данъчни и финансови престъпления и незаконен трафик на хора и наркотици.


 


След доклада всички участници в онлайн съвещанието се включиха в дискусия по основните акценти от него, по актуални теми от обществено значение и по важни приоритети за настоящата 2021 година. На онлайн съвещанието бе дадена висока оценка на работата на прокурорите в региона и бе изразено удовлетворение от постигнатите резултати.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+