Община Добрич работи по пет социални проекта в подкрепа на хората в нужда

Община Добрич работи по пет социални проекта в подкрепа на хората в нужда
Община Добрич работи активно в подкрепа и помощ на нуждаещи се хора. Динамичните темпове на съвремието и рискови фактори, поставят много хора в необходимост от социална грижа и взаимопомощ.

Тук, на помощ идват социалните проекти на Община Добрич, които не само променят средата на живот, но и създадат условия за социализиране в обществото. На фокус в социалната политика освен възрастни и самотноживеещи хора, хора с увреждания, самотни родители, са и деца в риск. 


Проектът „Приеми ме 2015“ предоставя закрила на деца, които по различни причини не могат да бъдат отглеждани в биологичното си семейство. Те се настаняват в обучени приемни семейства за определен период от време, с което на децата се дава шанс да живеят в семейства, които ги подкрепят и осигуряват сигурна и стабилна среда. Чрез услугата „Приемна грижа“ се предотвратява възможността, детето да бъде настанено в социална услуга или институция.Към момента се работи с 53 деца и 59 оценени и обучени приемни семейства на територията на Област Добрич. Друг общински проект „За равен шанс на децата“, предоставя интегрирани здравно- социални услуги на деца от 0-7г. и техните семейства. В разкрития Общностен център за деца и семейства работи екип от специалисти, които оказват индивидуална подкрепа, консултации, прегледи на деца и други здравни услуги. 


По проект „Подкрепа в дома“ 266 добричлии над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания, с хронични заболявания, с решение на ТЕЛК, след оперативна интервенция или след хоспитализация, получаваха в дома си почасови мобилни здравно-социални услуги. Съобразно техните индивидуални потребности, подкрепа им оказваха домашни санитари, медицински сестри, социален работник, психолог и рехабилитатор.


От началото на тази година интегрираната здравно-социална услуга „Патронажна грижа“ продължава да се предоставя по проекта „Подкрепа в дома“. До момента от нея са се възползвали над 177 потребители. 


533 лица са подпомогнати по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ през 2020 г. Доставят се хранителни продукти, продукти от първа необходимост и лекарства; заплащат се битови сметки и по получаване на неотложни административни услуги за възрастни самотни хора над 65 години, на самотни родители на деца до 12 години, които са в невъзможност да ги оставят сами, и за хора, поставени под карантина от здравните власти. По проекта е осигурена  допълнителна заетост на 44 лица.  


В  края на месец март в Община град Добрич е получено одобрение от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за проектно предложение „Патронажна грижа + в град Добрич“. Одобрената обща стойност на проекта е 881 303,78 лв.


Проектът ще позволи да бъдат продължени с 12 месеца дейностите по проект „Подкрепа в дома“ – Компонент 3 и Компонент 4. Освен услугите по Патронажна грижа, проектът ще подкрепи финансово социалните услуги държавно-делегирана дейност в град Добрич в усилията им по превенция разпространението на COVID 19, като им даде възможност за въвеждане на мерки за дезинфекция на сградите, тестване на персонал и потребители, закупуване на лични предпазни средства и дезинфектнанти, назначаването на допълнителен помощен персонал и закупуване на технически средства с цел осигуряване на възможност за дистанционно предоставяне на услугите.113 добричлии, които са в затруднено положение получават топъл обяд. Списъкът на нуждаещите се е отворен и се допълва непрекъснато, за да може да се помогне на всеки нуждаещ.  


Младежи без семейства и тяхното място в социалната политика на Община Добрич 


Новата социална услуга на Община Добрич „Наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места подпомага младежи, които са ползвали резидентна услуга или приемна грижа и са навършили 18 години, но поради липса на доходи и заетост, все още нямат възможност да водят самостоятелен живот.


Приют за бездомни лица и семейства 


В края на тази календарна година отново по проект ще бъде разкрита и една от  дългоочакваните социални услуги – Приют за бездомни лица и семейства. Тя ще предоставя подслон на 15 бездомни лица и семейства, които по една или друга причина са загубили своя дом, останали са на улицата и имат неотложна нужда от помощ – от медицинска грижа, от дрехи, храна, подслон и най-вече от сериозна подкрепа на опитите им да се включат отново в нашето общество. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+