Община Добрич набира предложения за членове на Съвета на децата

Община Добрич набира предложения за членове на Съвета на децата
Стартира нова процедура за избор на представители на Община град Добрич за включване в Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето


Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи. Дава възможност за обмяна на знания, умения и ценности, както и взаимодействие с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.


Процедурата по избор на членове на Съвета на децата е изработена от самите деца на три нива – общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Тя дава възможност да бъдат избрани деца, които да представляват гласа на своите връстници при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.


Съгласно раздел III от Процедура по избор на членове на Съвета на децата/Общинско ниво/, кметовете на общини информират чрез местните средства за масово осведомяване за възможността за участие в подбор в следните направления :


1.Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;


2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;


3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;


4. Индивидуални кандидатури.


Желаещите да кандидатстват за членове на Съвета на децата, следва да изпращат документи за кандидатстване до 20 май 2021г. на ел. адрес: elenahr1234@gmail.com или на адрес: град Добрич, ул.”България”, №12/e-mail: dobrich@dobrich.bg


В срок до 30 май 2021г. със своя заповед, кметът на община град Добрич назначава комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета. В състава на комисията следва да влизат: експерт от общинска администрация, представител на местните медии, един общински съветник, един представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.


Комисията извършва подбор на подадените кандидатури съгласно посочени в Процедурата критерии и изготвя предложение до кмета на Община град Добрич, което съдържа по три кандидатури за членове на Съвета по всяко от горепосочените четири направления, класирани в низходящ ред. Подбор се извършва само в направленията , по които са постъпили кандидатури.


В срок до 15 юни. Кметът изпраща одобрените предложения на комисията до Областния управител. 


Процедурата по подбор продължава на областно и национално ниво.


Необходимите документи могат да се изтеглят от интернет-страницата на Община Добрич.   


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+