Над 6300 дела са разгледани в Районния съд в Добрич през миналата година

Над 6300 дела са разгледани в Районния съд в Добрич през миналата година
През изминалата година в Районния съд – Добрич са постъпили общо 5298 дела, показват данните от годишния отчетен доклад за дейността на съда.


Висящите в началото на отчетния период производства са били 1059, които заедно с постъпилите дават общия брой на делата за разглеждане през годината - 6357. Свършените дела са 5310, като 83% от тях са приключени в 3-месечен срок, а 99.49% от всички съдебни актове са постановени в определения от закона инструктивен срок - едномесечен за гражданските и съответно шестдесетдневен срок за наказателните дела. 


Потвърдените след инстанционен контрол съдебни актове са около 70%, като едновременно с това се наблюдава спад на изцяло отменените актове.


През годината е отчетен спад в общото постъпление на дела в Районния съд, което се дължи основно на по-малко заведените дела през месеците март, април и май, които съвпадат с периода на обявеното извънредно положение в страната.


В Наказателното отделение през годината са образувани 1392 дела, от които 403 са наказателните дела от общ характер. За поредна година най-голям е броят на делата от общ характер за общоопасни престъпления - 256. На следващо място се нареждат делата за престъпления против собствеността - 85 броя, като 60 от тях са за кражби. Делата за престъпления против личността са 20, същият е броят и на образуваните дела за престъпления против стопанството. През 2020г. са постъпили 8 дела по обвинение за извършени документни престъпления, при 20 за предходната година. 


Отчетена е тенденция на намаление на постановените условни присъди, които за отчетната година са 206, спрямо 250 и 230 за двете предходни години. Наложените пробационни мерки са 52. Няма постановени оправдателни присъди.


Постъпилите през годината граждански дела са 3906. Регистрирано е значително намаление на заповедните производства. Съответно повече по брой и по дял от постъпилите през годината дела съставляват вещните и облигационните искове, които се отличават с разнотипност и при разглеждането им често се стига до усложнения в страните или в предмета.


Намалено е постъплението на исковете по Кодекса на труда. Заведените дела са 48, при 202 за предходната година, когато в съда са били подадени много искови молби от служители на ОД на МВР.


Постъпилите дела за разтрогване на брак са общо 190, при 238 за предходната година. Намаление има както при исковете за развод и недействителност на брака, така и при молбите за развод по взаимно съгласие. Делата по Закона за защита от домашно насилие са 28, спрямо 34 и 31 за двете предходни години.


Новообразуваните дела при държавните съдебни изпълнители са 614. 


Общо събраната сума по изпълнителни дела през отчетната година възлиза на 573 923 лева.


Съдиите по вписванията са се произнесли по 9440 молби за вписване, отбелязване или заличаване. Постановените откази са 31.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+