Община Генерал Тошево отдава под наем язовир "Дрян"

Община Генерал Тошево отдава под наем язовир "Дрян"
Община Генерал Тошево обявява процедура за провеждане на конкурс за избор на оператор на язовирна стена, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир ''Дрян'' за срок от 10 /десет/ години, при начална годишна наемна цена – 3 600 лева, без включен ДДС.

Язовирът е с площ 135 783 кв.м.


В конкурса могат да участват  лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“, със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, при придобиването на която в учебния план са изучавани  предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на язовири и язовирни стени и на съоръженията към тях.


Критерий за оценка на офертите е най-висока предложена годишна цена, която е не по-ниска от началната годишна  цена.


Конкурсът ще се  проведе на 5 май, от 9 часа в сградата на Общинската администрация в град Генерал Тошево. Конкурсните книжа могат да бъдат закупени от касата в Информационния център до 12.00 часа  на 29 април.


Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 29 април след закупуване на тръжните документи.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+