Област Добрич e на 15-о място по брой на населението

Област Добрич e на 15-о място по брой на населението
Към 31 декември населението на област Добрич е 170 298 души, което представлява 2.5% от населението на България (6 916 548 души) и нарежда областта на 15-о място по брой на населението непосредствено след област Шумен (171 781 души) и преди област Кърджали (160 781 души). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 511 души, или с 0.9%.

Мъжете са 82 505 (48.4%), а жените – 87 793 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 064 жени, при 1 065 жени за страната. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 г. включително.


С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта. 


Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 38 563, или 22.7% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта. 


Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 26.3%, а на мъжете - 18.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях. 


В регионален аспект делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (30.0%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.7%, и Варна - 19.4%.


Към 3 декември. децата до 15 години са 23 864, или 14.0% от общия брой на населението на област Добрич, като спрямо 2019 г. този дял намалява с 0.1 процентни пункта . 


Делът на най-младото население в България е 14.4%. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.5%, и Бургас - 15.5% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 11.5%, и Габрово - 11.6%.


Към 31.12.2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост  за област Добрич е 57.9%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.


Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 55.7%, отколкото в селата - 62.9%. Във всички области на страната този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) - 48.5%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин - 72.1%, Габрово - 68.8%, и Ловеч - 68.2%.


Застаряването на населението води до повишаване на неговата средната възраст в областта, която от 41.7 години през 2010 г. нараства на 44.5 години през 2019 г. и достига 44.7 години в края на 2020 година. Средната възраст в България за 2020 г. е 44.0 години.


Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, средната възраст на населението както в градовете, така и в селата е 44.7 години. Средната възраст по пол е съответно - 42.9 години за мъжете и 46.5 години за жените. 


Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени   при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2020 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месец за мъжете. 


Населението в трудоспособна в област Добрич е 100 750 души, или 59.2% от населението на областта, като мъжете са 52 967, а жените - 47 783. Броят на трудоспособното население намалява с 699 души, или с 0.7% през 2020 г. спрямо предходната година. Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 43 932 души, или 25.8%, а под трудоспособна възраст – 25 616 души, или 15.0% от населението на областта.


Към 31.12.2020 г. в градовете живеят 116 994 души, или 68.7%, а в селата - 53 304 души, или 31.3% от населението на областта. 


Към края на 2020 г. населените места в област Добрич са 215, от които 6 са градове и 209 - села. В областта има три населени места без население - с. Брястово (община Балчик), с. Брестница (община Тервел) и с. Краище (община Генерал Тошево). В 46, или в 21.4% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително, като в 10 населените места живеят от 1 до 10 души включително.


С население над 1000 души са 16 населени места в областта, в които живеят 76.3% от населението на областта. 


Най-големият град в областта е гр. Добрич с население 80 936 души, който е  девети по големина в страната след гр. Сливен (83 371 души) и преди гр. Шумен (72 997 души). В гр. Добрич живеят 47.5% от населението на областта.


Най-малки по брой на населението в област Добрич са с. Иречек (община Каварна), с. Огражден (община Генерал Тошево),  с. Стаевци (община Шабла) и с. Войниково (община Тервел) с под 5 жители, а най-голямото село в областта е с. Оброчище (община Балчик)  - 2 101 души.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+