Центърът за психично здраве в Добрич ще се сдобие с лек автомобил

Центърът за психично здраве в Добрич ще се сдобие с лек автомобил
Общинските съветници на Добрич дадоха съгласие за закупуване на нов лек автомобил на стойност до 60 000 лева за нуждите на Центъра на психично здраве в града.

Към настоящият момент дружеството е в състояние да осигури необходимите средствата за закупуването на автомобила, с което ще обезпечи лечебната и социална дейност. 


В Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност е предвидено - Разпоредителни сделки с дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи, собственост на дружеството към 31 декември на предходната година. В случая ДМА на „ЦПЗ Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД възлизат на 360 хил. лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+