Приключи проектът за възстановяване и опазване на природното местообитание Поддържан резерват „Балтата“

Приключи проектът за възстановяване и опазване на природното местообитание Поддържан резерват „Балтата“
Приключи проектът на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна за опазване на природното местообитание Поддържан резерват „Балтата” край к.к. „Албена”. Проектът е финансиран по Оперативната програма „Околна среда” и възлиза на над 870 000 лева.

Преди три години РИОСВ – Варна се е заела с прилагането на мерки за поддръжка на уникалната зелена система в района на курортния комплекс край Балчик.  Целта на проекта е да се положат усилия всички специфични дървесни видове, които са запазени през годините и са обект на защита от закона да могат да продължат да бъдат в същия и по-добър вид. 


Една от първите задачи била да се определи процента на мъртвата горска дървесина. Лесовъди определили, че процентът на наличното количество спрямо общия запас е малко над 19%, като количеството мъртва дървесина е повече от достатъчно за поддържане на биоразнообразието. 


Наред с това обследване на горката растителност е извършен специфичен физикохимичен анализ на повърхностните и подземни води в Поддържания резерват. Резултатите са показали, че наличието на тежки метали е в границите на допустимото. Това към момента не  нарушава по никакъв начин местообитанието в резервата. 


В рамките на проекта е направен и симулационен модел, за да се установи при какви водни количества, влизащи през река Батова, би могло резерватът да се наводни и това да навреди на растителността. Той има за цел да покаже какво количество вода трябва да влиза и излиза от резервата, за да не се стига до наводнението, което се случи през 2014 година  в курортния комплекс „Албена“. 


Друга цел, която си е поставила Регионалната инспекция по околната среда и водите, е намаляването на популацията на един сериозен неприятел на дървесните видове в резервата – ясеновия хоботник. Проблемът до голяма степен е преодолян с поставянето на т.нар. феромонови уловки и капани.


Чрез този проект са приложени ключови мерки, с които да се подобри местообитанието в Поддържания резерват „Балтата”. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+