Договорените писмено условия гарантират в най-пълна степен правата на работещите и на работодателите

Договорените писмено условия гарантират в най-пълна степен правата на работещите и на работодателите
По повод активизирането на търсенето на работна сила Дирекция „Инспекция по труда“ в Добрич обръща внимание, че несигурността на пазара на труда, предизвикана от продължаващата епидемична обстановка, повишава риска от злоупотреби с трудовите права.

Правата и на работещите, и на работодателите се гарантират в най-пълна степен само ако са договорени писмено в трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите.


Преди реално да започнат да полагат труд на работните си места, наетите лица трябва да получат задължително екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете страни, копие от уведомлението, с което той е регистриран в НАП, и длъжностна характеристика. Липсата на регистрация на договора дава възможност на работодателя да не внася дължимите данъци и осигурителни вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права. С издаден от НАП персонален идентификационен код всеки може да провери дали трудовият му договор е регистриран. Работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв. и възможностите му за участие в обществени поръчки е ограничено за срок от 3 години. Той няма право да допуска до работното място работник преди да е регистрирал в НАП трудовия договор с него.


Ако желае да провери уменията им, работодателят може да сключи с наетите лица договор с клауза за срок на изпитване, в рамките на който трудовото правоотношение може да бъде прекратено без предизвестие и без обезщетение освен за неизползван платен годишен отпуск. Според Кодекса на труда срокът на изпитване може да бъде до 6 месеца. Ако изрично не е уговорено друго, то от него могат да се възползват и двете страни. Ако срокът на изпитване е уговорен в полза на едната страна, то другата дължи предизвестие при напускане. Ако не е уговорено друго, за постоянен трудов договор срокът на предизвестието е един месец, а за срочен трудов договор – 3 месеца, но не повече от изтичането на срока му.


За да бъдат защитени в най-пълна степен правата им, работниците и служителите следва да не се съгласяват да работят при условия, договорени устно и да подават сигнали, докато още са на работните си места и може да бъде установено безспорно, че полагат труд. Честа практика е в Инспекцията по труда да постъпват сигнали от работници, които са работили без трудов договор и не им е платено, след като са освободени. В тези случаи контролните органи на Инспекцията по труда не могат да се възползват от правомощията си да обявят съществуване на трудовото правоотношение. Друга практика е при прекратяване на трудовото правоотношение да не се изплаща част от възнаграждението.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+