Наградиха отличените учители и ученици в община Добричка

Наградиха отличените учители и ученици в община Добричка
В навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, учители, изявени деятели в сферата на културата и образованието получиха награди от Община Добричка в знак на признателност. Отличия получиха и читалищата с юбилейни годишнини.


Сред официалните гости на събитието бяха началникът на Регионалното управление по образованието Светлана Василева, председателят на Общинския съвет на Община Добричка д-р Ердинч Хаджиев, членове на кметския екип, кметове и кметски наместници, директори на училища и детски градини, председатели и секретари на читалища, самодейци, ученици, жители на община Добричка. „Уникалността, празничният дух на всяко официално събитие определено се създава с усещането за споделеност. 24 май е не само с особено присъствие в националния ни календар. 24-тият ден на май е белязан с благословията да бъде знаков в живота на всеки българин. Този ден ни носи усещането за детството, което ни топли през целия ни земен път. Спомените за слънчевото майско утро с много цветя и майчината усмивка, за училищния двор, венците, грейналите лица на обичните ни учители и на неотменно звучащия навсякъде химн „Върви, народе възродени”. Денят на светите братя Кирил и Методий не е само ден за поклон и почит, в деня, посветен на първоучителите ни отново и отново славим писаното слово, приветстваме отреденото ни благо и пишем в историята с безсмъртието на буквите” – каза в тържественото си слово кметът на община Добрич Соня Георгиева. Тя връчи официално отличия на изявените дейци на образованието и културата в община Добричка. 


Ето и отличените:


ЧИТАЛИЩА


За дългогодишна културно-просветна дейност, за съхраняване и развиване на българските традиции и обичаи, за принос в опазването, съхранението, популяризирането и развитието на добруджанския фолклор и във връзка с 80-годишните юбилеи  се награждават:


1. НЧ „Христо Ботев-1941 г.” с. Батово


2. НЧ „Светлина-1941 г.”с. Ведрина


3. НЧ „Н.Й.Вапцаров-1941 г.” с. Стефаново


4.НЧ „Нов живот – 1941 г.” с. Черна


5. НЧ „Д. Чинтулов-1941 г.” с. Воднянци


6. НЧ „Й.Йовков-1941 г.”с. Камен


7. НЧ „Й.Йовков-1941 г.”с. Котленци


8. НЧ „Стефан Караджа-1991 г.” с. Лясково


9. НЧ „Христо Ботев-1941 г.” с. Методиево


10. НЧ „Възраждане -1941 г.” с. Одринци


11. НЧ „Просвета-1941 г.”с. Свобода


12. НЧ „Д.Чинтулов-1941 г.” с. Славеево


13. НЧ „Васил Левски-1941 г.” с. Тянево


14. НЧ „Христо Ботев-1941 г.” с. Козлодуйци


ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 


Димка Божанова Петрова - директор на ДГ с. Владимирово, за дългогодишна  високопрофесионална дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност,  доказани организационни умения за работа в екип


Цветанка Панайотова Димова – директор на ДГ с. Паскалево, за дългогодишна високопрофесионална дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност 


Димитричка Бойчева Добрева - директор на ДГ „Слънчице“ с. Божурово, за дългогодишна високопрофесионална дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност; за доказани организационни умения за работа в екип


Светлана Иванова Иванова – директор на ДГ Сливенци, за дългогодишна трудова дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност 


Донка Стефанова Стойкова - директор на ДГ „Здравец“ село Стожер, за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност,  доказани организационни умения за работа в екип, активно участие в регионални и общински мероприятия 


УЧИТЕЛИ


1. Виолета Добрева Иванова – старши учител в начален етап в Основно училище  „Отец Паисий“ с. Батово,  за всеотдайна  професионална дейност; за постигнати високи резултати в образователния процес


2. Гинка Георгиева Колева – старши учител в начален етап в Основно училище  „Отец Паисий“ с. Батово, за постигнати високи резултати в образователния процес, за активно участие в организирането и провеждането на общоучилищни мероприятия; за принос в популяризирането на училището сред обществеността


3. Пенка Иванова Илиева - главен учител в прогимназиален етап в Основно училище „Васил Левски“ с. Божурово, за успешно ползване на съвременни интерактивни методи на преподаване, за новаторски дух, за заслуги за просперитета на училището 


4. Георги Петров Георгиев – учител в група за целодневна организация на учебния ден в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево, за дългогодишна учителска дейност и цялостен принос за издигане авторитета на училището


5. Кичка Иванова Димитрова - старши учител в прогимназиален етап в Основно училище „Стефан Караджа“ с.Житница, за цялостен принос в дейността на училището; за висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците; за активна работа по проекти и училищни изяви


6. Христина Маринова Женкова - преподавател по Теория на специалността в Средно училище „Никола Вапцаров“ с. Карапелит, за прилагане на иновативни методи, за постигане на много добри резултати в учебно-възпитателната дейност


 7. Маринка Аврамова Стоянова – старши учител в начален етап в Основно училище „Неофит Рилски“ с. Ловчанци, за цялостен принос към образователното дело, учител - новатор с модерни и успешни педагогически практики, за дългогодишна учителска дейност и принос за издигане авторитета на училището


8. Надежда Иванова Георгиева – старши учител в начален етап в Основно училище „Отец Паисий“ с. Овчарово, за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците, за принос в организирането и провеждането на извънкласни изяви


9. Валентина Желязкова Трифонова – старши учител по математика и информационни технологии в Обединено училище „Добри Войников“ с.Победа, за цялостен принос към образователното дело, учител-новатор с интерактивни и иновативни методи на преподаване, за модерни и успешни педагогически практики


10. Петя Великова Петрова -  учител в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница, за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и в подготовката  на учениците за извънкласни изяви


11. Геновева Иванова Георгиева - учител в начален етап в Обединено училище „П.Яворов“ с.Стефаново, за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и активно участие в извънкласни изяви


12. Иванка Петрова Михайлова – заместник-директор по учебната дейност в Основно училище „Христо Ботев“ с.Стожер, за всеотдайна и дългогодишна преподавателска дейност, за цялостен принос в образователния процес, иновативни методи на преподаване и обучение; за популяризирането на училището сред обществеността


13. Парашкева Колева Стаменова - старши учител в начален етап в Основно училище „Христо Ботев“ с.Стожер, за цялостен принос в дейността на училището; за висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците; за активна работа по проекти и училищни изяви


14. Валерия Димитрова Великова - старши учител в Основно училище „Васил Левски“ с.Хитово, за всеотдайна работа за развитие потенциала на всеки ученик; отговорна в стремежа си да изгради привлекателна, разнообразна и мобилна образователна среда в училището 


15. Мария Ангелова Михалева - учител в ОУ„Св. св. Кирил и Методий“, за професионално отношение към работата и адаптивност към екипна работа 


16. Руска Христова Панчева – старши учител в ДГ с. Черна, за постигнати резултати в учебно-възпитателната работа, за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм


17. Йорданка Жекова Ставрева – старши учител в ДГ „Слънчице“ с. Божурово, за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм


18. Николинка Кирилова Темелкова - старши учител в ДГ „Здравец“ с.Стожер, за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците; за активна работа по проекти и културни изяви


19. Антоанета Цанкова Василева - старши учител в ДГ с. Житница, за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм


УЧЕНИЦИ


За отличен успех, активно участие в училищния живот, за принос в утвърждаване авторитета на училището се награждават: 


ОУ „Отец Паисий“ в село Батово


Мишел Десиславов Мирославов от 3 клас


Радостин Маринов Радков от 5 клас  


Основно училище „Васил Левски“  в с. Божурово


 Анелия Драгомирова Недялкова от 3 клас 


Мелиса Билент Себайдин от 2 клас 


 Ася Айхан Исинова от 2 клас 


 Мустафа Сали Мустафа от 5 клас 


 Джан Алиосман Кязим от 6 клас 


Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Ведрина


Цветелина Стоянова Христова от 2 клас 


Маринела Георгиева Събева от 3 клас 


Берфил Гирай Сюлейман от 4 клас 


Павлина Христова Димитрова от 7 клас 


Симеон Георгиев Събев от 7 клас 


ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Дончево


Сияна Панчева Василева от 3 клас


Васил Панчев Василев от 3 клас


Основно училище „Стефан Караджа“  в с. Житница


Юлиян Стелиянов Светославов от 1 клас 


Озан Еджан Осман от 2 клас


Алекс Райчев Христов от 3 клас


Гюлчин Руменова Анкова от 5 клас


Анелия Петрова Атанасова от 7 клас


Основно училище „Неофит Рилски“  в  с. Ловчанци


Джерен Сали Станимирова от 1 клас


Валентин Розалинов Стефанов от 1 клас


Кадир Мустафа Асан от 2 клас


Айджан Иванова Райкова от 4 клас


Елис Сали Асан от 4 клас


Дарина Събева Ангелова от 5 клас


Валя Валентинова Асенова  от 6 клас 


Основно училище „Отец Паисий“  в с. Овчарово


Доротея Стефанова Георгиева от 2 клас


Симона Надева Йорданова от 3 клас


Айгюн Алейдин Али от 4 клас


Бурчин Бирсен Икмет от 4 клас


Толга Танжур Юмер от 4 клас


Основно училище „Климент Охридски“  в с. Смолница


Зоя Зоблоцка от 5 клас


Есин Невин Реджеб от 6 клас


Даниела Йорданова Ангелова от 6 клас


ОУ „Христо Ботев“ в село Стожер


Здравка Светославова Иванова от 6 клас


Мерве Демирева Станчева от 6 клас  


ОУ „Васил Левски“ в село Хитово


Елиза Несторова Росенова от 6 клас


Шулц  Джеватов Керанов от 4 класКоментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+