Росица Йорданова: Планът за интегрирано развитие на общината ще превърне Добрич в бързо развиващ се град

Росица Йорданова: Планът за интегрирано развитие на общината ще превърне Добрич в бързо развиващ се град
Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО), каква е неговата цел и какви са очакваните резултати. Тези и още въпроси обсъдихме със зам.-кметът по "Икономическо развитие, европейски фондове" в Община Добрич Росица Йорданова.

Г-жо Йорданова, да обясним първо какво представлява Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО)? 


Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО) е стратегически документ, който се изготвя в съответствие с новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната. Планът е териториална стратегия, част от системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. По своя смисъл, съдържание и цели, планът на общинско ниво обединява съществуващите преди това общински план за развитие (ОПР) и интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) в един документ.


ПИРО е средносрочна стратегия с хоризонт от 7 години. Той отразява сравнителните предимства и потенциала за развитие на местно ниво с ясно определени визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.В тази връзка, ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни общински политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.


Каква е целта на ПИРО? 


Целта на плана е трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.ПИРО, като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.


ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.


Идентифицираните приоритети и мерки, които фокусират политиката на общината в областта на регионалното развитие, са: Приоритет 1 „Подкрепа за развитие на местната икономика“ Приоритет  2 „Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности“ Приоритет 3 „Подобряване и обновяване на градската среда, качеството на живот, сближаване и осигуряване на устойчива околна среда“. Нека кажем по няколко думи за всеки един от тях.


Приоритет 1 „Подкрепа за развитие на местната икономика“ е насочен към повишаване привлекателността на общината като място за инвестиции и с потенциал за развитие на бизнес. Акцент се поставя върху привличане на преки чужди инвестиции в региона, насърчаване на предприемачеството за създаване на предприятия, генериращи продукт с висока добавена стойност. Това ще адресира нуждите на местната общност от устойчива заетост, увеличаване на благосъстоянието на местното население и намаляване на неблагоприятните миграционни процеси. В контекста на променената среда в резултат от пандемията, дигитализацията на бизнеса и прехода към индустрия 4.0 са механизми за тяхното устойчиво възстановяване и последващ растеж. Чрез планираните мерки за развитие на индустриална инфраструктура и интелигентна индустрия с потенциал за растеж и за развитие на туризма, Община град Добрич ще подкрепи и съдейства на потенциални инвеститори да реализират своите бизнес-намерения, от една страна, и от друга – ускоряване на процесите по изграждане на производствени и логистични бази. За тази цел местната власт ще разгледа необходимостта от повече свободни терени, които от своя страна да стимулират развитието на различни икономически сектори, като администрацията ще търси възможности, в рамките на законовите разпоредби, да намали бюрократичните бариери пред развитието на бизнеса. Развитието и изпълнението на инфраструктурни дейности (в т.ч. инфраструктурата за отпадъците) ще помогне да се гарантира дългосрочно устойчиво развитие и увеличаване на заетостта.


Приоритет 2 „Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности“ е насочен към подобряване на човешкия капитал и повишаване привлекателността за жизнената среда в община Добрич. Инвестициите в социалната сфера са основна отговорност на общинската администрация. Усилията за подобряване на условията на образователната инфраструктура и повишаване на качеството на образователните услуги, изграждането на нова и модернизацията на съществуваща социалната инфраструктура и разширяване на обхвата на предоставяни социални услуги, както и развитието на спортните, младежки и културни дейности са фактор за задържането на местното население, и за намаляване на ефекта от миграционните процеси. В тази посока общината има грижа, освен чрез финансиране на делегираните от държавата дейности, да осигури тяхното предоставяне, да поддържа материално-техническата база, както и да изгражда нова, съответстваща на нуждите.  Достъпът до образование, социални услуги, културна и спортна инфраструктура е ключов елемент за промяна на мястото на живеене. Ето защо действията в новия период се насочват в посока изграждане и модернизация на инфраструктура, която да се използва от възможно най-голям брой хора и така да повлияе на изборът им да живеят в Добрич, както и за привличане на повече посетители и инвестиционен интерес.


По приоритет 3 „Подобряване и обновяване на градската среда, качеството на живот, сближаване и осигуряване на устойчива околна среда“ мога да кажа, че поддържането и развитието на общинската инфраструктура, като елемент на градската среда, е ключов фактор за растеж и териториално сближаване. Ето защо се планира да се реализират инвестиции за градско възстановяване, устойчива градска мобилност, транспортна и цифрова свързаност, достъпност, безопасност; запазване и подобряване качеството на околната среда; устойчиви енергийно-ефективни мерки и трансгранично и транснационално сътрудничество. Ще се прилагат най-добрите практики за устойчивост, като по този начин се гарантира, че социалните и екологичните цели не са изложени на риск. Състоянието на уличната мрежа, транспортните съоръжения и инфраструктурата са от решаващо значение за населението на общината. Те определят качеството на живот по начин, който е икономически ефективен и финансово отговорен.Обществените пространства ще бъдат проектирани и изпълнени по начин, осигуряващ равен достъп за лица от всички възрасти и лица с увреждания. По този начин ще се осигури принос в безопасността, мобилността и социалното включване на жителите на общината.Ангажиментът към устойчивост е пряко свързан и с изграждането на привлекателни, здравословни условия за живеене, работа и посещения в общината. Това изисква и подобряване на възможностите за придвижване, обновяване и поддържане на обществените пространства. По този начин ще се осигури принос в политиките по безопасност, мобилност и социално включване на жителите на общината.


Изпълнението на този приоритет ще допринесе за подобряване на мобилността по устойчив начин, в осигуряването на свързаност и достъпност в територията, подобряване условията на живот и рекреация чрез осигуряване на публични пространства за свободно движение на хора.


Нека посочим, кои са заинтересовани страни и защо е хубаво да се включат в общественото обсъждане. 


Главна цел при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа за партньорство и сътрудничество между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни (представители на бизнеса, гражданското общество, научни общности и др.), така и между отделните административни звена и публични институции (различни общини,областни администрации). Заинтересованите страниработят съвместно за разрешаването на общи проблеми или оползотворяване на потенциалите за развитие на конкретна територия. В контекста на интегрираното развитие на общината, те имат потребност (полза) от плана и/или в някаква степен ще бъдат засегнати от изпълнението и резултатите му. Ето защо е важно те да бъдат включени както на етапа на разработване и приемане на ПИРО (в т.ч. обществено обсъждане), така и при реализацията на целите и приоритетите.


Ангажимент на общината е да осигури необходимата публичност и да предприеме всички възможни мерки за поддържане на интереса и мотивацията за участие на местните общности в определянето и в реализацията на целите и приоритетите на документа. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, като се цели предоставяната информация да достигне максимален брой представители на заинтересованите страни и да се осигури тяхното участие в обсъжданията и вземането на решенията. Задължително е да се гарантира участието на съответните организации, представляващи гражданското общество, партньорите от областта на околната среда и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискриминацията, действащи на територията на общината.


Какви са очакваните резултати?


ПИРО естратегически документ за реализиране на политиките и целите на регионалното и пространствено планиране на общинско ниво за 7 годишен период. Чрез изпълнението на дейностите, приоритетно идентифицирани в програмата за реализация на плана, местната властцели да превърне Добрич в бързо развиващ се град с умно градоустройство и иновации на основата на местното предприемачество и изобретателност (визия в ПИРО). Посредством планирани инвестиции за подобряване на икономическото, социалното и екологично състояние на общината и на свързаните с нея територии, амбицията на местната власт е да се постигне:


•Подобряване на конкурентните предимства на Общината;


•Създаване на устойчиви партньорства за реализирането на интегрирани териториални инвестиции;


•Принос в осигуряване на териториалната свързаност, устойчивото развитие и намаляване/преодоляване на различията в социалната, икономическа и техническа инфраструктура в рамките на СИР;


•Съхраняване и развитие на човешкия потенциал;


•Намаляване/преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие;


•Балансиран и устойчив растеж на местната икономика, съхраняване на околната среда и насърчаване на социалното развитие;


•Устойчиво развитие на секторните политики, с фокус върху опазването на околната среда;


•Мобилизиране на местен и външен ресурс за изпълнение на целите на Плана;


•Подобряване качеството на живот, на общественото здраве, увеличаване на инвестициите, нови работни места и социално приобщаване;


•Повишен капацитет и готовност за справяне с предизвикателствата, породени от измененията на климата.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+