Министърът на земеделието определи със заповед правилата за зарибяване

Министърът на земеделието определи със заповед правилата за зарибяване
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите се определят правилата, относно осъществяване на процеса по разселване на риба и други водни организми.

С публикуваната на страницата на МЗХГ нова заповед се поправя и „очевидна фактическа грешка“ в предходната такава за определяне на водните обекти за зарибяване през 2021 г., като се допълват основните правила, при които ще се осъществи зарибяването.


Правила относно осъществяване на процеса по разселване на риба и други водни организми.


Зарибителният материал, който ще се използва, трябва да е с произход от региона, в който ще се зарибява. Зарибяванията на водоемите в даден район на басейново управление (Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски или Западнобеломорски) да се извършва по възможност със зарибителен материал с произход от рибовъдни стопанства, намиращи се на територията на съответният район за басейново управление;


Хайверът, от който е получен зарибителният материал, да бъде с местен произход.


При зарибяване на пъстьрвовата и тъстървова-мряновата зона на реките, да се разселва само речна (балканска) пьстьрва, при условие че се извършват малки акции за зарибяване с материал до 4000 личинки, като не се допуска повече от едно зарибяване за една година на една река.


В стоящите води (язовири и езера) основно да се зарибява с традиционните ценни видове: шаранови (шаран, лин), растителноядни (бял толстолоб, пьстьр толстолоб, бял амур) и хищни видове (сом, бяла риба)


При избор на обект за зарибяване, с приоритет да бъдат язовирите публична държавна собственост, както и определените съгласно чл. 32, ал. 4 от ЗРА водни обекти, които любителският риболов е разрешен в периода на размножаване на рибите и другите водни организми,“


Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и Изльлнителна агенция по рибарство и аквакултури. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й. Контрол по изпьлнение на заповедта възлагам на изпълнителния директор на Излълнителна агенция по рибарство и аквакултури: Заповедта да се връчи на сьответните дтьжностни лица за сведение и изпълнение.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+