Интерес към мерките по ПРСР в малките населени места

Интерес към мерките по ПРСР в малките населени места
Експертите от Областен информационен център – Добрич проведоха на 25 и 28 юни срещи в с. Красен, община Генерал Тошево и с. Сенокос, община Балчик. Михаела Козовска, експерт в Областен информационен център - Добрич представи подробно условията за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, както и предстоящите възможности за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С увеличен бюджет от 431 997 100 лв.,подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанстваще подпомогне проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства, чиито размер е минимум 8 000 евро стандартен производствен обем .Ще се финансират проектни предложения за инвестиции в стопанството на кандидата, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство, съхранението на селскостопански продукти и подготовката на продукцията за продажба.


Финансовата помощ за един кандидат е в рамките от 29 337 лв. до 2 933 700 лв. За закупуване на земеделска техника максималния размер на помощта е до 488 950 лв., катотехническите й характеристика трябва да съответства на площта на обработваемата земя, на вида на отглежданите култури и/или нуждите на животновъдния обект. Процента на финансиране е до 50% от общия размер на допустимите разходи за проекти на стойност до 1 955 800 лв., а над тази стойност е до 35%.Ако земеделският стопанин или признатата група от производители включат инвестиционни разходи в проекта, процента на финансиране ще бъде увеличен с 25%, или с 10%.


В своите проектни предложения, кандидатите могат да заложат разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост; закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване; създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост; закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства и други


Крайният срок за кандидатстване е удължен до 17:30 часа на 30 септември 2021 г


На срещата бяха представени накратко и предстоящите за кандидатстване подмерки 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, планирани да бъдат отворени през есента тази година. Младите земеделски стопани ще бъдат подкрепени с по 25 000 евро за създаване и развитие на стопанства, а с по 15 000 евро ще бъдат финансирани малките земеделски стопанства.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+