Кампания за разделно събиране и приемане на опасни битови отпадъци от домакинствата организира Община Добричка

Кампания за разделно събиране и приемане на опасни битови отпадъци от домакинствата организира Община Добричка
Кампания за разделно събиране и приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци от домакинствата на населеното място

Кампанията по разделно събиране се осъществява чрез любезното съдействие на фирма „БалБок Инженеринг“ АД, притежаваща разрешително за дейността си по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.


Фирмата ще разположи мобилен събирателен пункт до сградата на кметството на


с. Стожер


на 14.09.2021 г. от 10 до 16 часа


ВСИЧКИ ДОМАКИНСТВА МОГАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ:


1. Живак и живакосъдържащи уреди– луминесцентни тръби и живачни термометри, съдържащи живак


2. Лакове и бояджийски материали– лакове, бои, политури, разтворители, разредители за бои, терпентин, лепила, мастила и смоли


3. Домакински препарати и химикали– перилни и почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, пестициди, киселини, основи, реактиви, химикали


4. Замърсени опаковки– съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества


5. Фармацевтични продукти– лекарства с изтекъл срок на годност


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+