ОИЦ-Добрич представи дейността си пред земеделски производители в с. Бранище

ОИЦ-Добрич представи дейността си пред земеделски производители в с. Бранище
Всички присъстващи получиха информационни материали, изготвени от ОИЦ-Добрич, за предстоящите до края на годината подмерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) запозна земеделски производители с дейността и услугите, които предоставя по време на обучение на Местната инициативна група „Добричка“. Целта на обучението бе да повиши капацитета на бенефициентите при отчитане на договорените проекти, финансирани от Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка.


От 2011 г. експертите от центъра предоставят безплатна експертна и актуална информация за възможностите за финансиране с европейски средства. За популяризиране на отворените процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, центъра провежда публични информационни събития и в осемте общини на област Добрич. Екипът на центъра оказва съдействие и при електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България; представя и популяризира сред широката общественост добри практики и проекти, финансирани от ЕС.


Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+