Увеличава се бюджетът на община Добрич за 2021 година

Увеличава се бюджетът на община Добрич за 2021 година
Общинският съвет на Добрич прие на свое заседание увеличение на бюджета за 2021 година.

Отчетът за изпълнение на Бюджета на община Добрич за деветмесечието на настоящата година е показал много добро изпълнение на собствените приходи. Изпълнението на данъчните приходи към 30 септември е 7 302 593 лева, което представлява 88,35% спрямо годишния план. 


В резултат на продължаващите предприети мерки за прецизиране на данъчните облози и за повишаване на събираемостта им, включително чрез принудително събиране на просрочените публични вземания, от администрацията очакват преизпълнение на годишния план данъчните приходи общо в размер на 755 000 лв. 


Изпълнението на неданъчните приходи е 13 088 748 лева, което е 89,41 % спрямо годишния план.


Още в края на септември планираните приходи по параграф 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” са преизпълнени в годишен размер. Очакваният размер на преизпълнението на постъпленията от продажба на нефинансови активи е 1 500 000 лева. За някои от останалите приходи от общински такси и разпореждане с общинско имущество се очаква преизпълнение общо в размер на 161 000 лева.


Анализът на изпълнението на приходната част дава възможност за актуализация на бюджета за 2021 с цел осигуряване на средства за поети ангажименти, свързани с изпълнение на проекти, финансирани от ЕС и възникналите нови потребности за разходи. 


Увеличението на разходната част на бюджета е с 355 000 лева. В дейност „Детски ясли, детски кухни“ е с 50 000 лева, по дейност „Оркестри и ансамбли“ с 30 000 лева, дейност  „Спортни бази за спорт за всички“ с 200 000 лева, ОП „Спортни имоти“ с 25 000 лева, ОП „Комуналстрой“ с 32 000 лева и ОП „Център за защита на природата и животните“ с 18 000 лева.


Ще бъдат разчетени средства за охрана на спортния комплекс „Русалка”, който вече е под ръководството на Община Добрич, както и за издръжка на животните в Зооцентъра в града. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+