Организациите на производители на плодове и зеленчуци ще подават заявления и чрез портала за достъп до електронни услуги

Организациите на производители на плодове и зеленчуци ще подават заявления и чрез портала за достъп до електронни услуги
Промени по Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми са публикувани в днешния брой на Държавен вестник брой 94.

До момента организациите на производители на плодове и зеленчуци подаваха в Министерството на земеделието, храните и горите заявления за признаване по образец съгласно приложение № 1. Според актуализирания вариант на Наредбата, огранизациите вече ще могат да подават заявленията си и през Единния портал за достъп до електронни административни услуги.


Сред предвидените изменения и допълнение е отпадането на условието, когато в оперативната програма е предвидено закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата, тя да е в съответствие с размера на обработваната от членовете на организацията на производители земя. Организацията на производители вече няма да доказват съответствието с това изискване в оперативната програма.


За оперативни програми, одобрени по реда на чл. 21, ал. 4, до влизане в сила на тази наредба се прилага досегашният ред.


Чрез преходните и заключителни разпоредби се въвеждат някои промени и в Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.


Отново се въвежда възможност за подаване на заявление през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), освен на място в МЗХГ.


Срокът за признаване или мотивиран отказ на организациите на производители става 4 месеца


Сред останалите промени е и удължаване на срокът, в който министърът на земеделието, храните и горите признава или отхвръля заявлението на организацията, като от три месеца, той става четири. В четиримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите със заповед признава организацията на производители на плодове и зеленчуци или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци или прави мотивиран отказ.


Въвеждат се още промени и по Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.


Допустими за финансиране са разходи за до три на брой клипове – режисура, изработка, с максимална продължителност 30 секунди, дизайн, езикова адаптация (превод), както и за печатни и електронни издания – отпечатване/публикуване на текстове (статии) в печатни и електронни издания, дизайн, езикова адаптация (превод).


С направените изменение отпада възможността за финансиране на разходи за печатни информационни материали – дизайн, езикова адаптация (превод), отпечатване, наем на билборд и реклама в медиите.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+