Предстои публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Каварна за 2021 г.

Предстои публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Каварна за 2021 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 30.11.2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Каварна

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.22 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, отправям покана към местната общност за обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2021 г.


Публичното обсъждане ще се проведе на дата 30.11.2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Каварна, при следния дневен ред:


1. Запознаване на присъстващите с актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2021 г.;


2.  Обсъждане актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2021 г.


Материалите по актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2021 г. са публикувани на адрес www.kavarna.bg , в секция „Бюджет и финанси“,информират от общинската администрация.


Становища и предложения по актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2021 г. могат да се предоставят писмено в деловодството на общинска администрация на адрес: ул. „Добротица“ № 26 и на интернет адрес: obshtina@kavarna.bg, не по късно от 17.00 ч. на 29.11.2021 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+