ОИЦ-Добрич представи проекта на Споразумението на България с Европейската комисия

ОИЦ-Добрич представи проекта на Споразумението на България с Европейската комисия
Областният информационен център – Добрич представи във фейсбук страницата си проекта на Споразумението за партньорство (СП)на Република България с Европейската комисия за програмен период 2021 – 2027 г.

Срещата е част от Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2021 г., която се провежда в периода 22 ноември 2021 г. – 17 декември 2021 г.


В рамките на срещата, инж. Геновева Друмева, управител на ОИЦ-Добрич, разясни основни елементии приоритети заложени в проекта на СП, направи съпоставка с предходния програмен период и представиприноса на бъдещите програми 2021-2027 г. към целите на Споразумението за партньорство.


Споразумението за партньорство е важен националния стратегически документ, който очертава основните приоритети за изпълнението на Кохезионната политика на Европейския съюз, както и общата политика в областта на рибарството през програмния период 2021 -2027 г. С него се очертава и рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през новия програмния период. 


Съгласно проекта на документа, през програмен период 2021-2027 инвестициите с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на всичките пет цели на съюза и по специалната цел на Механизма за справедлив преход.В първата цел на политиката „По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“фокусът е поставен върху конкурентоспособността и иновации в предприятията, научни изследвания, дигитализация и интелигентна трансформация. Интервенции свързани с устойчиво управление и използване на природните ресурси, запазване на екологичната са заложени в цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход“. Приоритетитев цел на политиката 3 „По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ“ са насочени към подобряване на транспортната свързаност и достъпност, електромобилноста и пътната безопасност. В цел на политиката 4 „По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права“ се акцентира върху заетостта, образованието и уменията, социалното приобщаване, материално подпомагане и здравеопазване.Целта на политиката 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи“ ще се постигне чрез подкрепа за местните стратегии за развитие и устойчивото градско развитие в ЕС.Специалната цел на Фонда за справедлив преходе да се даде възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните въздействия на прехода към целта на Съюза по отношение на климата за 2030 г. и за постигане на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. въз основа на Парижкото споразумение.


Целите и приоритетите изведени в СП ще се реализират посредством 10 програми (отпада термина „оперативни“), като научните изследвания и иновации са отделени в нова програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.Накратко бяха представени приоритетите, целите на програмите, както и приноса им към СП.


През новия програмен периодЕвропейското териториално сътрудничество, което насърчава икономическото, социалното и териториално развитие в Съюза ще се осъществи чрез общо 12 трансгранични, транснационални, и междурегионални програми.


И през третия програмен период ще се прилага подходът „Водено от общността местно развитие“(ВОМР)в цялата страна; ще изпълнява „отдолу нагоре“ чрез местни инициативни групи, на ниво община, част от община или група съседни общини с население между 10 000 и 150 000 жители.3.5 млн. евро са заделени за подготовката на Стратегиите за ВОМР за новия програмен период. През февруари 2022 г. се очаква да бъде отворен прием за подготовка на местни стратегии по подхода ВОМР.


Всички програми за новия програмен период ще бъдат подробно представени от експертите на ОИЦ през следващата година, след окончателното им одобряване от Европейската комисия. 


Областен информационен център – Добрич остава на разположение за допълнителни въпроси относно Споразумението за партньорство (СП) на Република България с Европейската комисия за програмен период 2021 – 2027 г.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+