Приеха План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването за 2022 година

Приеха План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването за 2022 година
Снимката е илюстративна
На редовното си заседание днес Общинският съвет на Добрич прие План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година.

Общата планирана сума е в размер на 15 158 580 лева.


В рамките й е включено осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им. Тук са разчетени 3 656 700  лева. 


За услугата проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията от Закона за управление на отпадъците са разчетени 9 601 880 лева, в т.ч. за Община град Добрич - 5 669 200.  


1 900 000 са разчетени за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+