По време на публичния отчет за 2021 г. Росица Йорданова обобщи изпълнените проекти и очерта дейностите по настоящите

По време на публичния отчет за 2021 г. Росица Йорданова обобщи изпълнените проекти и очерта дейностите по настоящите
Зам.–кмет „Икономическо развитие и европейски фондове“ припомни ,че и през 2021 г. Община град Добрич е с най-ниския данък за таксиметров превоз в страната.

„По проект "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" са изпълнени строително - монтажни дейности по бул. "Добричка епопея" с обща дължина от 1470м.л. дясно платно и 1500м.л. ляво платно, включително пътна връзка изток и пътна връзка запад и ремонт на мостово съоръжение при км 0+270,изтъкна в презентацията си наживо пред медиите и пред гражданите, проследяващи срещата онлайн.


В процес на изпълнение е проект "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 в който е заложена дейност Внедряване на интелигентна система за управление на трафика, включваща подмяна на съществуващите светофарни секции с LED.


Изградена e нова детска площадка пред „Център за защита на природата и животните“, реновирана е съществуваща такава с обособяване на зони за отдих и игри,  поставени са кошчета за смет и  пейки за отдих в непосредствена близост до площадките. Дейностите са извършени по проект “Зелена Дружба“ 2021 , финансирането се осигури в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда - 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.


По проект “Зелена Дружба“ 2021 са почистени зелени площи в размер на 3380 кв.м. пред „Център за защита на природата и животните“, след което са засадени 93 броя декоративни храсти и дръвчета


Подадено проектно предложение „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“ по открита процедура за подбор на проекти №BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Обект на интервенция ще е Спортно училище „Г. С. Раковски“ и ЦПЛР – ученическо общежитие гр. Добрич“


Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище "ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1870 година" в град Добрич.


По проект "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 са в процес на доставка и пускане в експлоатация четири броя електробуси, две зарядни станции и силов маслен трансформатор.


Търси се възможност за внедряване на електробуси, което ще доведе до намаляване на вредните емисии от отработените газове, изпускани от старите и амортизирани микробуси/автобуси.


По проект "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е извършен ремонт и реконструкция на 24 броя  съществуващи спиркови навеса и изградени 6 броя нови спиркови навеса.


Продължава модернизацията и осъвременяването на образователната инфраструктура със целеви средства или със средства по Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич.


В процес на изпълнение са два проекта „Осъвременяване на образователната инфраструктура в детски градини“ - № 10 „Слънчице“ и № 12 „Щурче“ по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г.“ към Министерство на образованието и науката.


По проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион са изработени и раздадени 1000 броя образователни книжки за деца на тема „Безопасност на движението, пешеходци и велосипедисти, пътници в градския транспорт“ подходящи за деца от 1ви до 5 ти клас. По същия проект е създаден интерактивен видео урок за безопасността на движението, пешеходци и велосипедисти, пътници в градския транспорт  подходящ за по- големи деца, същият е предоставен на училища.


На 26 спортни клуба са предоставени 664 400 лева по спортния календар на общината.


В изпълнение е проект „Обновяване на културна инфраструктура - зала "Добрич“. Целта е  да се насърчи участието в културния живот на гражданите,  като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение.


В изпълнение е проект „Обновяване на културна инфраструктура - зала " Нели Божкова" “ с цел да се насърчи участието в културния живот на гражданите, като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение“.


В процес на изпълнение е проект BGLD-1.003-0001 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ - ВАШЕТО ДНЕС“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. По проекта се дава възможност на младежи от област Добрич да осъществят идеи за младежки инициативи. През 2021 г. са реализирани 19 младежки инициативи. Предстои обявяване на конкурс за нови младежки инициативи.


През изминалата година Общината е подкрела проектите на : Сдружение „Ние – 2020“  с проект „Ние сме различни, активни, обичани“, Сдружение „Смесен хор Добрич“ с проект „Будителите в Добрич“, СУН СУ„П.Р. Славейков“  с проекти „Децата – активни граждани“,  НЧ „Мевляна - 2012 г.“   проект   „Камък, ножица, хартия“ , Сдружение „ЕкоДобруджа“ с проект  „Зеленотопия“, Сдружение „Граждани +“  с   „Идеи с бъдеще за Добрич“ . Активно бе участие в реализацията на Младежкия конкурс за идеи „Заживей с Добрич!“. Подкрепено беше и провеждането на September Sun Rock Fest Dobrich 2021, обобщи Йорданова.


И през 2021 г. запазихме най-ниския данък за таксиметров превоз в страната,каза тя.За миналата година са издадени 332бр. разрешения за извършване на таксиметров превоз и 2бр. Удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.


В съответствие с настъпилите нормативни промени в Закона за автомобилните превози, Община град Добрич започна работа с Единният таксиметров регистър. Публичният регистър позволява на всеки един гражданин да получи информация за валидността на удостоверенията на водачите и техните автомобили.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+