България представя визията си за въглеродното земеделие

България представя визията си за въглеродното земеделие
България ще представи позицията си за въглеродното земеделие по време на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 6-8 февруари 2022 г. в гр. Страсбург, Франция.

Предстоящата дискусия на министрите ще се фокусира върху темата за консолидиране на благоприятни за климата модели в земеделието и горското стопанство в контекста на въглеродното земеделие.


Кабинетът одобри позицията на Република България, която ще бъде представена там.


Република България счита, че благоприятни практики за намаляване на емисиите и съхраняването на въглерод са: поддържане на растителна покривка през най-чувствителните периоди през есенно-зимния период, отглеждане на азотфиксиращи култури, прилагане на подходящи сеитбообороти и добавяне в почвата на биоразградима биомаса.


Предвиждат се инвестиции в технологии за интензивното животновъдство, управлението на оборската тор и производство на биогаз от животновъдните стопанства. Същевременно компромисите по отношение на действията за намаляване на емисиите е необходимо да бъдат сведени до минимум.


По отношение повишаването на капацитета на горите за поглъщане на въглерод считаме, че е особено важно да бъдат предприети превантивни действия за насърчаване на процеса на сертификация на горските територии, предотвратяване на горски пожари и увеличаване резистентността на горските насаждения към болести и вредители.


Прилагането на тези практики е възможно на базата на целенасочени инвестиции на ниво стопанство, свързани с модернизация на производствените процеси и внедряване на екологосъобразни решения, които следва да бъдат подкрепени финансово по адекватен начин.


Факторите за успех на схемите за сертифициране на намаляване на емисиите от парникови газове или улавяне на въглерод включват ясното и точно дефиниране на подходящите практики, добра предварителна преценка относно тяхната приложимост в стопанствата и осигуряване на добра информираност на земеделските стопани.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+