120 дни свободна паша – едно от условията за хуманно отношение за овце и говеда

120 дни свободна паша – едно от условията за хуманно отношение за овце и говеда
Новата интервенция ще подпомага и стопани, които намаляват употребата на антибиотици в стопанството

Минимум 120 дни свободно пашуване и поне 160 дни годишно животните да са на открито, от които 40 дни могат да са на двора е едно от условията за допустимост по новата интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ от Стратегическия план, който се обсъжда днес на Тематична работна група. Допустими бенефициенти по нея са земеделски стопани, отглеждащи едри преживни животни (ЕПЖ)  – говеда и биволи и/или дребни преживни животни (ДПЖ) – овце и кози. Ангажиментите, които ще поемат те, ще бъдат едногодишни, е записано още в проекта.


Според едно от условията за допустимост пашата от поне 120 дни в годината се извършва в периода между 15 март и 15 ноември, при спазване на гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата в периода на извършване на дейността, до не повече от 2 ЖЕ/хектар. Поне едно на всяко 50-то животно от заявените по дейността животни следва да е с поставен GPS тракер, е записано още в интервенцията.


Освен свободната паша сред условията за допустимост е и осигуряването на свободна подова площ за всяка отделна единица, като при това трябва е не по-малко от 20% от задължителния стандарт за съответната група животни. За телета до 150 кг, например, това е най-малко 1,8 кв. м, а за теле с тегло над 220 кг – най-малко 2,2 кв. м. За биволиците площта може да стигне до 8,4 кв. м подова площ. За овце и кози площта варира от 0,8 кв. м до над 4 кв. м в зависимост от направлението на животните и дали това се отнася за затворена площ или за двора.


Освен свободната паша и площта условие за допустимост на кандидатите е и намаляването на употребата на антимикробни препарати. По тази линия стопаните ще получават средства за превенция и контрол на заболявания, за които има одобрени ваксини, но заболяванията не попадат в Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, финансирани от държавния бюджет. Списък с тези заболявания ще бъде изготвят от Българската агенция по безопасност на храните.


Помощта по интервенцията ще се отпуска за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, както и само за онези задължения, които надвишават задължителните стандарти и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство.


Предвижда се всяка година да се правят проверки на стопаните дали изпълняват и как поетите ангажименти.


Важно условие е, че при изчисляване на подпомагането ще се отчитат изискванията за избягване на двойното финансиране.


Освен това ще се определят всяка година тавани за средствата, които могат да получават стопанствата. Границата ще бъде приложена към общата сума на плащането, отпуснато на бенефициента съгласно степента, в която е ангажиран.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+