Зелената архитектура – голямо предизвикателство в новата ОСП

Зелената архитектура – голямо предизвикателство в новата ОСП
Едно голямо предизвикателство в рамките на новата ОСП се оказва зелената архитектура.

В регламента за стратегическия план са фиксирани определени проценти, които държавите-членки трябва да заделят от бюджетите си, за да финансират зелената архитектура. Целта на разработените интервенции е да могат да бъдат съотнесени към съотетните цели в регламента за стратегическите планове, заяви по време на открито заседание на Комисията по земеделието, храните и горите Аделина Стоянова, директор дирекция „Директни плащания“.


9 интервенции са разработени в рамките на първи стълб, те са сравнително базови и са насочени към голяма част от земеделските стопани. По екосхемите трябва да се надграждат базовите изисквания, земеделските стопани трябва да положат допълнителни усили, освен предварителните условности.


Интервенциите са насочени на първо място към биологичното земеделие, тъй като то е посочено като приоритет. „Разработихме интервенциите по начин, по който да гарантираме успех на поставените национални цели за развитие на биологичното земеделие“, заяви Стоянова.


В рамките на първи стълб са разработени две интервенции – за биологични площи и биологични животни, като по първата ще бъдат подпомагани всички биопроизводители, без значение от произвежданата културата, а по втората ще бъдат подпомагани всички биологични животни, отглеждани по биологичен начин.


Като една от целите на Зелената сделка е поставено изискването за повишаване разнообразието на екологичната инфраструктура и биоразнообразието като цяло. Заложени са 10% до 2030 г. по отношение на екологичната инфраструктура и биологичното разнообразие. В съответствие с това изискване и на база на националните особености, е разработена интервенция за поддържане и подобряване на екологичната инфраструктура и биоразнообразието. В тази интервенция има два елемента. Единият елемент е спазване на предварителната условност в рамките на 7-те % непроизводствени площи, които са задължителни и възможност за поддържане на биологично разнообразие, екологична инфраструктура, на допирателни елементи в рамките на земеделските стопанства.


Една от препоръките на ЕК към България е прилагането на механизъм за намаляване използването на пестициди. Поради тази причина е разработена интервенция, която е насочена в посока да стимулира стопаните да намалят използването на пестициди в стопанствата.


Еко-схемите са доброволни за земеделските стопани, но са задължителни за държавите-членки по отношение изпълнението на целите и изискванията.


„Нашата цел бе да изработим такива схеми, които да могат да бъдат припознати от земеделските стопани, да бъдат съотнесени къмзимни пръскания, Agrozona.bg техните практики и да бъдат достатъчно атрактивни, така че те доброволно да ги заявят за подпомагане и по този начин да дадат своя принос в частта към екологията“, заяви Стоянова.


„Разработихме интервенция, която е насочена към подобряване и поддържане на биологичното разнообразие в горските екосистеми. Целта на тази интервенция е даване на възможности на земеделските стопани да засяват определени култури в рамките на тези горски екосистеми, които да бъдат насочени към изхранване на дивите животни. Това е приноса към непроизводствената част на екологичните схеми“, допълни още тя.


По отношение на трайните насаждения е разработена самостоятелна интервенция, насочена към земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения, съобразена с техните практики и със завишените екологични изисквания по отношение на това какъв вид култури да бъдат отглеждани в междуредията на трайните насаждения. Фокусът е върху азот-фиксиращите култури.


Най-атрактивна за земеделските стопани е интервенция за разнообразяване на отглежданите култури, с цел избягване на монокултурното производство. Това е познатата интервенция за диверсификация на културите. Предвиденото в рамките на тази интервенция е земеделските стопани да увеличат с една културите си, които надграждат изискванията на гарека. Особеното е, че са включени земеделските стопани, които отглеждат и разполагат със стопанства до 10 ха, които до момента бяха изключени от зелените изисквания. За да получат подпомагане по схемата, те трябва да добавят още една култура в рамките на техните стопанства.


Приноса към постоянно затревените площи по първи стълб е направен чрез интервенцията за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи, насочена към животновъди, които разполагат с пасища. Условията да получат подпомагане е да извършват екстензивна паша на пасищата, с които разполагат, като има съответни критерии и ограничения по отношение на животинските единици.


Сред препоръките на ЕК е запазването и възстановяване на почвения потенциал. Тази препоръка е насочена към почти всички държави-членки.


Разработена е интервенция, насочена към всички земеделски стопани, за всички видове земи, пасища и трайни насаждения, където има нужда да бъда подобрен почвени потенциал и да бъде възстановен потенциала на пасищата.


Те имат частично отношение към разнообразяване на биологичното разнообразие. Намират се по краищата на обработваемите земи, които много често земеделските стопани така или иначе трябва да поддържат, за да могат да ограничат навлизането на нежелана растителност в обработваемите земи. Заложени са определени екологични изисквания, за да може схемата да отговори на изискванията за поддържане на буферни и екологични ивици.


Бюджетът за екологичните мерки е най-малко 25% от пакета за директни плащания. Обвързаната подкрепа заема 15% от бюджета2021, ДФЗ, Agrozona.bg за директни плащания – 13 % насочени към секторите плодове и зеленчуци и животни, 2% към протеинови култури.


Заделени са 10% за преразпределително плащане, насочено към малки и средни земеделски стопанства чрез интервенцията за допълнително подпомагане на доходите за устойчивост.


Около 2% от бюджета е предназначен за млади земеделски стопани, насочено към изпълнение на приоритетите за запазване и привличане на все повече млади хора в сектор земеделие.


0,36%  от бюджета са предназначени за малките и дребни земеделски стопани, които могат да получат кръгла сума до 1250 евро.


Така за схемата за базово подпомагане на доходите за устойчивост или за СЕПП остават около 48 % от бюджета за директни плащания. На този принцип е разпределен и финансовия пакет за директните плащания в съответствие с изискванията на регламента и прилаганата политика за подпомагане на тези сектори, коментира още Стоянова.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+