Съдът ще популяризира работата на медиаторите

Съдът ще популяризира работата на медиаторите
Тяхна задача е да постигнат спогодба между спорещите в граждански и търговски дела. При постигане на споразумение, страните в едно дело могат да спестят половината от разноските по държавни такси.

Окръжен съд – Добрич, ще популяризира медиацията като възможност за ускорено решаване на спорове, като предостави информация за работещите в града медиатори на потребителите на съдебни услуги и на институциите, чиито клиенти могат да ползват този способ. 
 
Този ангажимент пое ръководството на съда на среща с четирима медиатори – адвокатите Диана Далакманска и Мариана Василева, Жанета Николова – главен експерт в Дирекция „Социално подпомагане” и Даринка Дойчева – икономист.
 
Данни за медиаторите ще бъдат изнесени на информационно табло на съда. Следващата година председателят на Окръжен съд – Добрич Енчо Енчев, ще организира среща на медиаторите и ръководители на институции, които могат да насочват своите клиенти да решават граждански и търговски спорове си чрез медиация вместо по съдебен път. На нея ще бъдат поканени организации, защитаващи правата на детето и бизнесструктури.
 
От страна на Окръжен съд – Добрич, в срещата участваха граждански, търговски и наказателни съдии. Тяхното мнение е, че в много случаи за страните е по-добре да сключат извънсъдебна спогодба в интерес на бъдещите си отношения, отколкото да се съдят.
 
„С медиация може да се постигне всичко, стига хората да са интелигентни и да разберат, че не съдът определя правилата, а те самите”, сподели адвокат Диана Далакманска. По нейни впечатления най-лесно се решават посредством медиация административни и трудово-правни дела, докато при търговските спорове е по-трудно, защото става въпрос за голям финансов интерес.
 
Жанета Николова, специализирана в медиация по граждански дела, посочи, че в тази област медиацията е задължителна, защото отношенията между страните при един семеен спор са продължителни и винаги остава за изясняване как да изпълняват задълженията си като родител. Когато търсят решение в съда, конфликтът се удължава, а потърпевш от него е детето.
 
Съдиите от Окръжен съд – Добрич, обърнаха внимание, че при образуване и при даване на ход на  гражданско и търговско дело, те са задължени по Гражданско-процесуалния кодекс и предлагат на страните да сключат спогодба. При постигане на такава спорещите плащат само 50% от съдебните такси.
 
Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич, припомня, че по силата на Закона за медиацията тя е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. То обвързва само страните по спора и ги задължава единствено за това, за което са се договорили. Страните участват по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят. Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+