През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 155.3 хил

През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 155.3 хил
72.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2020 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0.1 процентни пункта.


От началото на 2021 г. наблюдението на работната сила във всички държави - членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила. Тези регламенти налагат промени в методологията на наблюдението, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, поради което резултатите от наблюдението на работната сила за 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди,съобщават от НСИ .


• През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са  3 155.3 хил., или 72.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2020 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0.1 процентни пункта.


• Общият брой на заетите лица e 3 076.5 хил., или 52.3% от населението на 15 и повече навършени години. От всички заети 1 648.7 хил., или 53.6%, са мъже и 1 427.8 хил., или 46.4%, са жени.


• Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 986.7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.1%, съответно 72.0% за мъжете и 64.2% за жените. В сравнение с 2020 г. коефициентът се увеличава с 0.5 процентни пункта.


 Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.2%. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 77.3%, а при жените - 68.9%.


• Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 64.8% (69.9% за мъжете и 60.1% за жените). 


• Безработните лица са 171.1 хил., от които 95.5 хил. са мъже и 75.6 хил. - жени. 


• Коефициентът на безработица е 5.3%, съответно 5.5% за мъжете и 5.0% за жените. В сравнение с 2020 г. намалява с 0.8 процентни пункта.


• Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 10.4%. 


•Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 49.5%, а коефициентът на продължителна безработица е 2.6% - съответно 2.7% за мъжете и 2.4% за жените.  


• Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 227.4 хил., от които 527.0 хил. са мъже и 700.4 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 28.0% - съответно 23.8% за мъжете и 32.3% за жените. 


• Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 57.2 хил., или 4.7% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.


• Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 12.2%. 


• Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 - 34 навършени години е 33.6%. 


• Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 17.6%.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+