Кампания за Деня на Натура 2000 в България "Зелени Балкани и приятели" гостува в Шабла и Българево

Кампания за Деня на Натура 2000 в България "Зелени Балкани и приятели" гостува в Шабла и Българево
Екипът на Зелени Балкани ще отбележи една от най-важните природозащитни дати в страната с турне в партньорство с организации и музеи в различни части на страната.


По време на турнето ще бъдат представени различните проекти и дейности на организацията за опазване на приоритетни видове от европейско природозащитно значение, както и дейностите на страната за изграждане на Националната екологична мрежа Натура 2000. По време на събитията ще можете да се запознаете с дейностите ни за защитените видове и техните местообитания:


 видовете лешояди, представени от „Светло бъдеще за черния лешояд”  - https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/


белошипата ветрушка, представени от „Живот за белошипата ветрушка” - https://lesserkestrellife.greenbalkans.org/


видовете и местообитанията от Натура 2000, представен от „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” - https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/


дейностите на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - https://greenbalkans-wrbc.org/bg/


дейностите за китоподобните - https://greenbalkans.org/delfini/


дейностите за червеногушата гъска - https://greenbalkans.org/branta/bg/


дейностите за прилепите - https://greenbalkans.org/prilepi/


 Посетителите ще имат възможността да:


Получат информация за целевите видове - царски орел, белошипа ветрушка, червеногуша гъска, прилепи, китоподобни, ловен сокол, белоглав лешояд и брадат лешояд, гривеста рибарка и малък корморан под формата на големи пъзели с награди.


Да видят филм за лешоядите в България.


Реалистични макети на гривеста рибарка, червеногуша гъска, белоглав лешояд, гривеста рибарка, белошипа ветрушка.


Да получат информационни материали.


Да чуят информация от "първа ръка" от експертите, работещи по различните проекти.


Да научат как може да бъдете полезни и НИЕ


Турнето гостува в област Добрич на:


- 10 май - в гр. Шабла от 10:00 до 16:00ч. в Зелен образователен център;


- 11 май - в с. Българево - от 11:00 до 14:00ч. -  НЧ "Народен Будител - 1940" - с. Българево;


 


30 години от създаването на екологична мрежа  Натура 2000


През 2022 г. се навършват 30 от създаването на екологична мрежа Натура 2000 - най-обширната и сложна мрежа от защитени зони в света. Територията на Испания допринася за 20 % от общия брой сухоземни защитени територии в тази мрежа и за повече от 84 500 кв. км морски защитени територии, вариращи от големи морски зони до региони, които покриват едва един хектар, но са дом на уникални местообитания и свързани с тях видове. Общо над 220 000 км2 защитени територии са част от мрежата Натура 2000.


 Началото на мрежата Натура 2000: Директива за птиците и Директива за местообитанията


Днес мрежата Натура 2000 е ключов инструмент за защита на биологичното разнообразие на Европейския съюз от въздействието на човешките дейности. Нейната основна цел е да гарантира биологичното разнообразие  чрез опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна в Европа.


 Защитените зони от мрежата Натура 2000 са определени в съответствие с две допълващи се директиви на Общността:


Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (Директива за птиците), в която са определени специалните защитени зони за птиците.


Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията), която регламентира процедурата за избор на т.нар. територии от значение за Общността (ТЗО), които впоследствие трябва да бъдат определени като специални защитени зони.


Директивата за птиците е одобрена през 1979 г. в отговор на опасенията за намаляване на популациите на различни видове мигриращи и местни птици на територията на Европа. Директивата за местообитанията е приета през 1992 г.


Някои от ползите от мрежата Натура 2000


Мрежата Натура 2000, освен че опазва биологичното разнообразие, предоставя на обществото големи ползи като фактор, който ограничава климатичните промени, регулира водните ресурси, които използваме в селското стопанство, земеделието, промишлеността и т.н., или намалява последиците от наводнения, суши или пожари.


Зоните от мрежата Натура 2000 също така осигуряват широк спектър от социално-икономически ползи за обществото. Така например, въпреки че е трудно да се определи количествено степента на влияние на всяка защитена морска зона върху рибните ресурси, многобройни проучвания, проведени в повече от 124 морски резервата в цял свят, показват, че средно морските резервати водят до увеличаване на броя на видовете с 21 %, на броя на видовете на площ със 166 % и до забележително увеличение на общата биомаса с 446 % в сравнение с незащитените в близост до тях зони.


Въпреки, че много хора живеят в непосредствена близост до зони от мрежата Натура 2000, сред тях все още има такива, които не познават и не разбират добре екологичната мрежа. Ако искаме да продължим да се радваме на всички ползи, които тя носи на хората и на планетата, е необходимо да работим за това обществеността не само да е наясно със съществуването на мрежата Натура 2000 и ползите от нея, но и да проявява реален интерес към развитието и опазването на тази мрежа от защитени територии.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+