Подобряват енергийната ефективност в две административни сгради на територията на община Шабла

Подобряват енергийната ефективност в две административни сгради на територията на община Шабла
В края на месец април е подписан Договор за финансиране на проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в гр. Шабла“, с което местната администрация кандидатства по Процедура BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“.

Проектното предложение включва въвеждането на мерки за енергийна ефективност в две административни сгради на територията на община Шабла – на Общинска администрация и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Шабла. За изпълнение са предвидени следните енергоспестяващи мерки: топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлоизолиране на покривни конструкции, топлоизолиране на подови конструкции, въвеждане на термо-помпена система за охлаждане/отопление, подмяна на осветителни тела, изграждане на фотоволтаична система за собствена консумация. След внедряването на системите в двете сгради ще се постигнат следните подобрения:


• Намаляване на закупуваната енергия от външен доставчик;


• Оползотворяване на енергия от възобновяем енергиен източник;


• Осигуряване на енергийна независимост;


• Високо ниво на енергийна ефективност.


Планираните дейности имат за цел да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на сградите. Основна цел на проекта е намаляване на въглеродната интензивност, както и постигане на следните резултати:


* Подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление;


* Намаляване на емисиите на парникови газове;


* Намаляване на енергийните разходи;


* Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;


* Повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.


Освен намаляване на преките разходи за ел. енергия, от изпълнението на мерките се очакват и финансови икономии от намаляване на годишните разходи за експлоатация и поддръжка. Тези икономии се дължат на оптимизацията на осветлението и отоплението на сградата, като в т.ч. влизат разходи за труд и материали.  Ще се подобрят условията на труд в двете сгради и ще се повиши качеството на предлаганите услуги, което ще допринесе до подобряване на благосъстоянието на общината и нейните жители.


Проектът ще се изпълнява в сътрудничество с партньор от Норвегия – Сдружение „INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY ASSOCIATION“, което ще подпомага и подкрепя Община Шабла с обмяна на опит, знания и най-добри практики. Срокът за реализация на проекта е 24 месеца, а общата стойност е в размер на 1 774 468,96 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+