В област Добрич през учебната 2021/2022 в предучилищното образование са записани 4.7 хил. деца

В област Добрич през учебната 2021/2022 в предучилищното образование са записани 4.7 хил. деца
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 479, от които 451 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал намалява с 5.9%.

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:


• През учебната 2021/2022 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани са записани  4.7 хил. деца, или с 2.4% по-малко в сравнение с предходната година. 


• През 2021 г. основно образование са завършили 1 290 ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 477 и 335 ученици.


• Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2021/2022 година са 678.


Предучилищно образование 


Към 1.12.2021 г. в област Добрич функционират 79 самостоятелни детски градини при 1 817 за цялата страна. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 4 716 деца, от които 2 417, или 51.3%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява със 116 или с 2.4%. 


Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , нараства с 0.3 процентни пункта, като през учебната 2021/2022 година достига 75.9% (за страната 79.1%). 


Средният брой деца в една детска градина за област Добрич е 60, като една група се формира средно от 20 деца. Средният брой деца, формиращи една група, през предходната година се запазва. Местата в детските градини на областта са 6 411. В област Добрич на 100 деца са осигурени 135.9 места при 112.1 за страната.


Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 479, от които 451 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал намалява с 5.9%. 


Общо образование 


Към 1.12.2021 година учебни занятия в област Добрич се водят в 57 общообразователни училища (при 1 948 за цялата страна), от които 1 начално, 34 основни,  5 обединени, 3 гимназии и  14 средни училища (СУ). В сравнение с предходната учебна година общият брой на общообразователните училища се запазва. Учениците са 11 598 разпределени в 650 паралелки. В една паралелка в общообразователни училища се обучават средно по 18 ученици (при 21 за цялата страна). В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общообразователните училища намалява се с  525 ученика, или с 4.3%.


През 2021 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1 290 ученици, а средно образование - 477 души. 


Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е  74.3%.


Учителите в общообразователните училища през учебната 2021/2022 година са  1 230. От тях 91.3% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 8% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0.7% са със средно образование. В учителската професия преобладават жените - 86.3% от общия брой на учителите. 


Към 1.12.2021 г. в областта функционират 3 частни общообразователни училища, като в тях са записани общо 234 ученици, или 2.0% от общия брой на учениците в общото образование.


Професионално образование и обучение 


Професионалното образование и обучение в област Добрич през учебната 2021/2022 г. се осъществява в 9 професионални гимназии и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 3 400 и в сравнение с предходната учебна година нараства с 286, или с  9.2%. 


В професионалното образование преобладават момчетата, които са 58.9% от общия брой на учениците в тази образователна програма. 


През настоящата учебна година учителите  в професионалните училища са общо 219. Преобладаващата част от тях са жени ( 69.9%). 


През 2021 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили  335 души, като завършилите в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2021 г. са съответно  148 и   239 души. 


При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите : „Стопански науки и администрация“ – 32.6%, следван от този на учениците в „Услуги за личността“ - 27.6%.


 В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение и професионални гимназии в област Добрич са записани 119 лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 86, втора степен - 24, трета степен - 9.


Придобилите степен на професионална квалификация (ПК) в област Добрич през 2021 г. са 131, като най - много са получили първа степен – 90 души.


 


Висше образование 


През учебната 2021/2022 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър” в колежите в област Добрич се обучават общо 678 души, от които български граждани са 587, или 86.6%. Жените са 60.8% от записаните студенти. През учебната 2021/2022 година броят на студентите в колежите нараства с 3.4% в сравнение с предходната учебна година. Новоприетите студенти са 196 души, от които 87.8% са български граждани.


През 2021 г. ОКС „професионален бакалавър” са придобили 171 студенти, от които 78.4% са български граждани. 


Преподавателите в колежите в Добрич са 38, като от тях на основен договор са 13, или 34.2%.


 


Образователна и научна степен „доктор” 


Към 31.12.2021 г. в област Добрич се обучават общо 4 докторанти, като от тях 3 са жени. 


В областта няма новоприетите докторанти, както и такива придобили образователна и научна степен „Доктор“.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+